جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه

محمد مویدعابدی | شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۴۸ ب.ظ

آیین‌نامه شماره 60 - سرمایه گذاری مؤسسات بیمه

تصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 1388/12/24
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 14/11/1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و به استناد بند 5 ماده 17 همان قانون، آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره را با توجه به اصول زیر تصویب کرد:
 • حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران
 • شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازی و همسو با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
 • تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها
 • تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه و به روزرسانی انواع سرمایه‌گذاری‌های مجاز متناسب با تحولات بازار سرمایه
 • ماده 1- مؤسسه بیمه موظف است عملیات سرمایه گذاری از محل منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره (شامل حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی سهم نگهداری ابتدای دوره مالی) و سایر منابع مالی را با رعایت حد نصاب ها و سایر ضوابط این آیین نامه انجام دهد.

تبصره: در صورتی که مؤسسه بیمه صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای داشته باشد، ملاک محاسبه حد نصاب های مقرر در این آیین نامه برای شش ماهه دوم سال مالی، اقلام مندرج در صورت های مالی میان دوره ای مزبور خواهد بود.
 • ماده 2- مؤسسه بیمه موظف است حداقل سی درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را به صورت سپرده بانکی ( اعم از ریالی و ارزی) و اوراق مشارکت که با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانک ها منتشر شده باشد، سرمایه گذاری نماید.

تبصره 1:سپرده گذاری مؤسسه بیمه نزد مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، حداکثر تا بیست درصد سپرده های بانکی مجاز است.
تبصره2:مؤسسه بیمه مجاز نیست بیش از ده درصد مجموع سپرده بانکی و اوراق مشارکت خود را به عنوان تضمین و یا وثیقه تعهدات خود استفاده نماید. افزایش سقف موضوع این تبصره با اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
 • ماده 3- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداکثر چهل درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در سهام شرکت-های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمایه گذاری نماید.

تبصره 1:سرمایه گذاری در سهام هرشرکت، حداکثر تا ده درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
تبصره 2: سرمایه گذاری در سهام هر شرکت، حداکثر تا ده درصد سرمایه شرکت سرمایه پذیر مجاز است.سرمایه گذاری های مؤسسه بیمه، قبل از تاریخ اجرای این آیین نامه، مشمول محدودیت مندرج در این تبصره نیست.
تبصره3:سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در فرابورس، در مجموع حداکثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
 • ماده 4- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پانزده درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در ابزارهای پولی و مالی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید.

تبصره :سرمایه گذاری در هر ابزار پولی یا مالی، حداکثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
 • ماده 5- مؤسسه بیمه مجازاست در مجموع حداکثر بیست درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در سهام شرکت های غیربورسی سرمایه گذاری نماید.

تبصره : سرمایه گذاری در سهام هر شرکت تا چهل درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
 • ماده 6- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر بیست و پنج درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را به صورت مشارکت در طرح ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات سرمایه گذاری نماید.

تبصره: سرمایه گذاری در هر طرح یا پروژه تا سی درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
 • ماده 7- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر ده درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را با رعایت شرایط زیر به صورت انعقاد انواع قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری نماید:

 1. سرمایه گذاری در هر قرارداد تا پنجاه درصد منابع موضوع این ماده مجاز
 2. حداقل نرخ سود خالص (پس از کسر مالیات) قراردادهای مشارکت، کمتر از بالاترین نرخ سود سپرده های بلندمدت پنج ساله مؤسسه بیمه در مقطع انعقاد قرارداد نباشد.
 • ماده 8 - مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پنج درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را با تائید هیأت مدیره و با رعایت شرایط زیر، برای خرید محل فعالیت به نمایندگان خود تسهیلات پرداخت نماید.

 1. حداقل دو سال از شروع فعالیت نماینده گذشته باشد.
 2. محل خریداری شده به عنوان وثیقه در رهن مؤسسه بیمه قرار گیرد.
 3. از تاریخ خرید محل تا زمان ارائه آن به عنوان وثیقه، بیش از شش ماه نگذشته باشد.
 4. سقف تسهیلات حداکثر تا پنجاه درصد ارزش محل خریداری شده به منظور فعالیت نمایندگی باشد.
 5. مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر پنج سال باشد.
 6. نرخ سود تسهیلات کمتر از بالاترین نرخ سود سپرده های بلندمدت پنج ساله مؤسسه بیمه در مقطع اعطای تسهیلات نباشد.
 • ماده 9 - مؤسسه بیمه مجاز است از محل ذخایر ریاضی، طبق شرایط بیمه نامه‌های زندگی به بیمه گزاران مربوط تسهیلات پرداخت نماید.

 • ماده 10- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پنج درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را به کارکنان خود تسهیلات پرداخت نماید.

تبصره: در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب مندرج در این ماده تا ده درصد قابل افزایش است.
 • ماده 11- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر سی درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره به استثنای ذخایر ریاضی سهم نگهداری را به تأمین دارائی های ثابت (مشهود و نامشهود) مورد نیاز برای انجام فعالیت اصلی مؤسسه اختصاص دهد. مبنای محاسبه ارزش دارایی های ثابت، ارزش دفتری آنهاست.

تبصره: در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب مندرج در این ماده تا پنجاه درصد قابل افزایش است.
 • ماده 12- مؤسسه بیمه موظف است درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خود را به نسبت حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی ابتدای دوره تفکیک و در صورت های مالی منعکس نماید.

 • ماده 13- برای مؤسسه بیمه فعال در سایر کشورها، سرمایه گذاری منابع مالی ایجاد شده در خارج از کشور ‌تابع مقررات کشور محل فعالیت خواهد بود.

 • ماده 14- مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر دوره سه ماهه، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده خود در دوره های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و دوازده ماهه را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد کرد، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

 • ماده 15- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است موارد تخلف از مقررات این آیین نامه را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بیمه گزارش نماید.

تبصره: انحراف تا ده درصد مقادیر حاصل از نصاب های تعیین شده در این آیین نامه، در دوره های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه دوره مالی مشروط به این که مقادیر فوق در دوره دوازده ماهه اصلاح گردد، تخلف محسوب نمی شود.
 • ماده16- ضوابط این آیین نامه مشمول مؤسسات بیمه مختلط و غیرزندگی است. مؤسسات بیمه زندگی و اتکایی نیز، تا زمانی که آیین نامه جداگانه برای سرمایه گذاری آنها تصویب نشده باشد، ملزم به رعایت ضوابط این آیین نامه خواهند بود.

 • ماده 17- این آیین نامه از تاریخ 1/1/ 1389 لازم‌الاجرا و جایگزین آیین نامه شماره 42 و مکمل های بعدی آن خواهد بود.
منبع: شورای عالی بیمه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی