جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


نقش استراتژیهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار : با تأکید بر استراتژیهای مدیریت دانش

دکتر عباسعلی رستگار، یسری جعفریان 

چکیده

 جهانی سازی باعث شده است رقابت در دنیای کسب و کار افزایش یابد روبرو شدن با مشکلات باعث شده است شرکتها در دنیای رقابتی تلاش بیشتری داشته و کسب و کار خود را توسط یافتن راه های برای موفقیت سود رقابتی شان پا بر جا نگهدارند. هدف از این مقاله تحلیل و اندازه گیری اینکه چطور شرکتها با استفاده از استراتژیهای رقابتی و مدیریت دانش عملکرد کسب و کار خود را افزایش دهند. 3 پرسشنامه استاندارد برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری شامل 170 شرکت کوچک و متوسط در استان خوزستان می­باشد. با توجه به جدول مورگان 118 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری توسط نرم­افزار آموس مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی و تعیین سطح عامل­ها از نرم­افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت دانش عامل میانجی خوبی برای تاثیر گذاری استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد کسب و کار می باشد و رابطه ی معناداری بین این سه مولفه وجود دارد.

 

 واژه‌های کلیدی: استراتژی های رقابتی، عملکرد کسب و کار، مدیریت دانش

 


1-     مقدمه

جهانی سازی باعث شده است رقابت در دنیای کسب و کار افزایش یابد روبرو شدن با مشکلات باعث شده است شرکتها در دنیای رقابتی تلاش بیشتری داشته و کسب و کار خود را توسط یافتن راه های برای موفقیت سود رقابتی شان پا بر جا نگهدارند [1] .

دانش و استراتژی دو موضوع قدرتمند برای پیشرفت عملکرد کسب و کار یک شرکت یا سازمان در دنیای رقابتی می باشد . ذکر این نکته حائز اهمیت است که شرکت یک استراتژی با قابلیت بالای است مدیریت دانش داشته تا بتواند بهترین عملکرد کسب و کار را ایجاد کند .

زمانی که عملکرد کسب وکار به عنوان ارزیابی تلاشها برای تحقق بخشیدن به اهداف کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد، . این سوال به وجود می آید که چه مولفه هایی باید اندازه گیری شوند. در یک دنیای رقابتی که متغیرهای غیر قابل اندازه گیری وجود دارند که ممکن است بعضی از آنها کنترل شوند ویا غیر قابل کنترل باشند، اندازه گیری عملکرد کسب و کار یک مسئله حیاتی در این امر خواهد بود.

هدف از این مقاله تحلیل و اندازه گیری اینکه چطور شرکتها با استفاده از استراتژیهای رقابتی و مدیریت دانش عملکرد کسب و کار خود را افزایش دهند .

در ادامه ادبیات پژوهشی در قالب جدول در رابطه با موضوع پژوهش ارائه شده است. سپس با مفاهیم و تعاریف از استراتژی رقابتی، عملکرد کسب وکار و مدیریت دانش آشنا خواهید شد.. روش پژوهش نیز در بخش های بعدی ارایه شده است و بخش پایانی به نتیجه گیری از مباحث ارایه شده  اختصاص داده شده است.  

2-    ادبیات پژوهش

در جدول 1 مروری بر چند مقاله در این رابطه اشاره شده است.

 

ردیف

اسم نویسندگان

سال

اسم مقاله

نتایج

1

Parthasarthy

2007

Fundamental of strategic management

استراتژیها را به عنوان مجموعه ای از تصمیمات و عملکرده توضیح می دهد که مدیران می توانند از آنها در دنیای رقابتی استفاده کنند [2].

2

Beard and Dess

1981

Corporate-Level Strategy, Business-Level

Strategy,  and Firm Performance

استراتژیهای سطح کسب و کار و استراتژیهای سازمانی را برای شرکت مؤثر ومفید یافته است[3] .

3

Allen and Helms

2006

Linking strategic practices and organizational

performance to Porter‟s generic strategies

استراتژی رهبری هزینه تنها تکنیک مینمم سازی توزیع هزینه می باشد که تأثیر بسیاری بر روی عملکرد سازمان دارد [4].

4

Kaplan and

Norton

1996

The Balanced Scorecard: Translating Strategy

into Action

سیستم اندازه گیری عملکرد نقش اساسی در تبدیل استراتژی به عملکرد دارد و همچنین نقش پشتیبانی کننده در توسعه استراتژی خواهد داشت [5].

5

Gosselin

2005

An empirical study of performance measurement in

manufacturing firms

ارتباط معنی داری بین انواع فاکتورهای مفهومی و قابل اندازه گیری مانند استراتژی ، عدم تمرکز و محیط غیر قطعی یافته است [6].

6

Chenhall

1997

Reliance on manufacturing performance measures, total

quality management and organizational performance

استراتژی پیشنهاد داده است که عملیات را به هزینهء مؤثر و سیستم مدیریت عملکرد متصل کرده است [7].

7

Joiner

2007

The effectiveness of flexible

manufacturing strategies: The mediating role of performance measurement

systems

استراتژیهای تولیدی انعطاف پذیر از معیارهای عملکرد غیر مالی به اندازهء معیارهای عملکرد مالی استفاده می کند و معیارهای عملکرد از طریق معیارهای مالی و غیر مالی به عملکرد سازمانی بهتر اختصاص داده می شود [8]

8

Shu-Hung Hsu

2012

Effects of Competitive Strategy, Knowledge Management and

E-Business Adoption on Performance

1-ارتباط معنی دار بین قابلیت مدیریت دانش و عمکرد سازمانی وجود دارد

2-ارتباطی معنی دار بین انطباق کسب و کار الکترونیکی با عملکردسازمانی وجود دارد .

3-تأثیر قابلیت مدیریت دانش و سطح انطباق کسب و کار الکترونیکی

بر روی عملکرد سازمان متفاوت است .

4-یک شرکت با یک استراتژی متمایز و سطح انطباق کسب و کار الکترونیکی بالا عملکرد سازمانی بالای را ایجاد می کند [9]

9

Yildiz

2012

Defining methods and criteria for measuring business

عملکرد کسب و کار با استفاده از معیارهای مهم چون فروش ، سودآوری ، اشتراک بازار ، محصولات جدید و همچنین متد های چون ROE , ROA  میزان  Tobin's و فروش اندازه گیری می شود [10]

10

1-Evans, D. M., & Smith, A. C. T

2-Homburg, C., Krohmer, H

3-Lederer, A., Mirchandani, D., & Sims, K

2004

1999

1997

1-Augmenting the value chain: Identifying competitive advantage via the Internet

2-Strategic consensus and performance: The role of strategy type and

market-related dynamism

3-The link between information strategy and electronic commerce

 

استراتژی تمایز سودی بالاتر از استراتژی رهبری هزینه در بازار الکترونیکی فراهم می کند .[11,12,13]

11

Kamssu, A. J., Reithel, B. J., & Ziegelmayer, J. L

2003

Information technology and financial performance: The impact of being

an Internet-dependent firm on stock returns. Information System Frontiers

مدیریت دانش ، اینترنت و استراتژی عامل های مهم برای عملکرد سازمانی هستند .[14]

12

Shigang Yang

2010

Competitive Strategy and Business Environment

چهارچوب مدل این مقاله بیان می کند استراتژی رقابتی و محیط کسب و کار بر روی عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط کشور چین تأثیر می گذارد . اهمیت استراتژی رقابتی برای رسیدن به مزیت رقابتی می باشد . همچنین ارتباطی منفی بین فشار رقابتی و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد . [15]

13

Gold, A. H

2001

Knowledge management : An organizational capabilities perspectiv

کاربرد دانش به بهره وری شرکتها را افزایش داده و هزینه ها را کاهش می دهد [16]

14

1- Hashim, M. K

2- Slater, S. F., & Narver, J. C

2000

1993

1-Business strategy and performance in Malaysian SMEs: A recent survey

2- Product-market strategy and performance: An analysis of the Miles and Snow

استراتژیهای رقابتی مختلف بر عملکرد شرکت به راههای مختلف تأثیر می گذارد [17,18]

15

TIN-CHANG CHANG1,* AND SHU-HUI CHUANG

2009

Performance Effects of Knowledge Management:

Corporate Management Characteristics and

Competitive Strategy Enablers, T. C. Chang, S. H. Chuang

در این مقاله مدیریت دانش قابلیت سازمانی ضروری است که از طریق توانمند سازها بر عملکرد گروهی تأثیر می گذارد [19]

16

Wu, F

2001

The drivers of E-business adoption and its impact on firm performance.

در این مقاله عملکرد بر اساس بهره وری ، عملکرد فروش ، رضایت مشتریان و توسعه ارتباطات اندازه گیری می شود [20] .

 

 

 

 

3-    استراتژی های رقابتی ، عملکرد کسب و کار، مدیریت دانش

استراتژی های رقابتی: هدف از استراتژی رقابتی ایجاد مزیت رقابتی در صنعت می باشد . شرکت با این استراتژیها میتواند به تصمیمات اتخاذ شده دست یابد [21]  استراتژیهای رقابتی عمومی بصورت تمایز ، تمرکز وهزینه تعریف می شوند [22]  تفاوت کسب و کار شرکت و استراتژی رقابتی در ارتباط با مدیریت دانش می باشند . گرانت معتقد است همکاری همگرا شدن دانش سازمان و دانش فردی است . دانش عاملی بنیادی در ایجاد مزیت رقابتی است [23] عملکرد دانش یک سازمان توسط کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت دانش و استراتژی رقابتی سازمان افزایش می یابد [24] استراتژی رقابتی بطور مؤثر به عنوان یک منبع دانش منحصر به فرد استفاده می شود . تا ارتباطی بین دانش و استراتژی برقرار کند .

داونپورت و پروساک معتقدند مدیریت دانش باید با مزیت رقابتی و استراتژی اداری داخلی سازمان ترکیب شود [25] .  در نتیجه استراتژی رقابتی قادر خواهد بود فعالیت مدیریت دانش به عنوان استراتژی مدیریت دانش به منظور حمایت از اهداف و ماموریتهای شرکتهای بزرگ برای تضمین از رقابت مورد کاربرد قرار گیرد [26] .

استراتژی فاکتور کلیدی برای ایجاد ارزش عملکرد در سازمانهای کسب و کار می باشد . استراتژی شامل مجموعه های متفاوتی از فعالیتهاست که اهداف و چشم اندازهای بلند مدت شرکت را به انجام می رساند [27]

استراتژی رقابتی عمومی یکی از استراتژیهای شناخته شده ای است که شامل سه عامل می باشد : 1 رهبری هزینه هدف شرکت کم کردن هزینه در صنعت خویش می باشد . 2 تمایز هدف شرکت منحصر به فرد و متفاوت بودن در بازارا خویش است . 3 تمرکز شرکت تلاش می کند به خریداران ، خط تولید یا بازارهای تمرکز کند [27] .

عملکرد کسب و کار ارزیابی همه ی تلاشهای انجام شده برای رسیدن به اهداف کسب و کار می باشد [28]  .

والکر و رئورینگ و رئوکرت عملکرد را به سه دسته تقسیم می کنند، اثر بخشی ، کارائی و انطباق .

اثر بخشی نسبت خروجی به منابع ورودی است که به عنوان نسبت سرمایه گذاری به عملکرد تعریف می شوند . کارائی یا بهره وری محصول یا خدمت ارائه شده توسط میزان رشد فروش یا نرخ اشتراک بازار می باشد . در نهایت انطباق توانائی پاسخگویی شرکت ها در زمانی است که با تهدیدهای و یا فرصتهای محیطی مواجه می شوند . و به عنوان نرخ فروش در طول دوره ی اول که محصول به صورت موفق وارد بازار می شود ، اندازه گیری می شود  [29].

متد های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد کسب و کار وجود دارد . متدهای از قبیل هدف ( کمی ) و ذهنی   ( قضاوتی ) ، معیارهای از قبیل مالی ( سود ، فروش و غیره ) و عملیاتی ( مانند رضایت مشتری ، کیفیت ) و سومین روش از طریق روش اولیه ( از سازمان ) و ثانویه ( از پایگاه داده )  برای اندازه گیری عملکرد کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد [30,31] .

در این مقاله عملکرد کسب و کار توسط 6 مولفه بررسی شده است که شامل استراتژی و هدایت کسب و کار، فروش و بازاریابی، اثربخشی کارگروهی، مدیریت مالی، فرآیندها و سیستم ها، رضایتمندی فردی می شود.

مدیریت دانش: دانش مفهوم تشخیص داده از اطلاعات است .  داده شامل جریانی از رویدادها ، واقعیت ها ، مشاهدات ، یا ادراک توسط یک سازمان می باشد.  مجموعه ای از داده های است که به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد . دانش تبدیل اطلاعات است و شامل اعتقادات ، مفاهیم ، ادراک و متدولوژیها است [32, 33]. دانش بالاترین سطح از سلسله مراتب و اطلاعات در سطح میانی و داده در پایین ترین سطح قرار می گیرد [32]  .

سازمان با مدیریت دانش توسعه یافته قابلیت منحصر به فردی خواهد داشت [34]  و شرکت هایی با مدیریت دانش پیشرفته بستگی به میزان قابلیت آنها از مدیریت دانش دارد .

مدیریت دانش می تواند بطور همزمان ایجاد دانش در کیفیت و کمیت را افزایش دهد .اسپک مدیریت دانش در جریان سازمان را شامل توسعه دانش نوآوری ، توزیع دانش مورد نیاز ثبت و ذخیره دانش برای آینده و کابرد و یکپارچگی دانش در کل سازمان بیان می کند  [35] .

گولد مدیریت دانش مؤثر را به عنوان یک قابلیت ضروری برای سازمان تعریف می کند که در تمام حوزه های قابلیت اش تأثیر می گذارد . حوزه های قابلیت شامل زیر ساخت که عبارتند از  تکنولوژی ، فرهنگ و ساختار و فرآیندها عبارتند از فراگرفتن ، حفظ ، کاربرد و تغییر می شود [16]  . مدیریت دانش مربوط به چهار مؤلفه اصلی از قابلیت که شامل قابلیت فراگیری ، قابلیت حفظ ، قابلیت کاربرد و قابلیت تغییر می شود[16,32] . قابلیت فراگیری توسعه دانش از داده و اطلاعات سازمان می باشد . قابلیت حفظ به عنوان گرفتن دانش و تمرکز بر فرآیند بازیابی دانش از سازمان تعریف می شود . قابلیت کاربرد توانائی استفاده ای دانش از سازمان می باشد . قابلیت تغییر توانائی ارتباط یا تبدیل دانش سازمانی به دیگر افراد می باشند . [32,33]

 

4-    مدل مفهومی پژوهش

برای تدوین فرضیات تحقیق، هر پژوهشگری نیازمند مدل مفهومی است تا بر اساس آن ضمن شناسایی متغیرهای فرضیات، روابط بین این متغیرها و تعاریف مفهومی آنها را تبیین نماید.

 

 

شکل (1) مدل نظری پژوهش

 

با توجه به مدل مفهومی تحقیق، فرضیات عبارتند از:

فرضیه 1: استراتژی رقابتی بر روی میزان عملکرد کسب و کار تأثیر مستقیم ، معنا دار و مثبت دارد .

فرضیه 2: استراتژی رقابتی بر روی مدیریت دانش تأثیر مستقیم ، معنا دار و مثبت دارد .

فرضیه 3: مدیریت دانش  بر روی میزان عملکرد کسب و کار تأثیر مستقیم ، معنا دار و مثبت دارد .

5-    روش پژوهش

در این پژوهش ابتدا با بررسی منابع کتابخانه­ای و مقالات مرتبط در این زمینه، مبانی نظری پژوهش تدوین گردید. سپس مدل مطرح شده به عنوان مدل پژوهش قرار گرفت. از 3 پرسشنامه استاندارد با سوالات چندگزینه ای برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. پرسشنامه استراتژی های رقابتی شامل 22 سوال، پرسشنامه مدیریت دانش شامل 41 سوال و پرسشنامه عملکرد کسب و کار شامل 30 سوال می باشد. جامعه آماری شامل 170 شرکت کوچک و متوسط در استان خوزستان می­باشد. با توجه به جدول مورگان 118 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جلوگیری از میزان افت حاصل از عدم برگشت پرسشنامه­ها تعداد 125 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 121 پرسشنامه ارجاع داده شد و از این تعداد 118 پرسشنامه قابل قبول مبنای پژوهش قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری توسط نرم­افزار آموس مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی و تعیین سطح عامل­ها از نرم­افزار SPSS استفاده گردید.

6-     تعیین روایی و پایایی پرسشنامه:

7-1 .    روایی:

مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روایی مقیاس را می توان از طریق موارد زیر شناسایی کرد: روایی سازه، روایی ملاکی، روایی محتوایی. برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده (گویه­ها) پرسشنامه اطمینان از معرف بودن ویژگی های لازم که پژوهشگر قصد اندازه گیری آنها را دارد، از روایی عاملی استفاده شده­است. اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست می‌آید. با توجه به اینکه مدل های اندازه گیری یکی از مدل­های معادلات ساختاری است و با توجه به اینکه مبنای اصلی در مدل­های اندازه­گیری تحلیل عاملی تاییدی است به همین دلیل به بررسی روایی و بارهای عاملی هر سوال در بخش معادلات ساختاری پرداخته می­شود.

7-2 .   پایایی:

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. برای تعییین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این مقدار برای کل پرسشنامه ها 0.84 محاسبه گردید. و با توجه به اینکه آلفای کرونباخ بیش از 75/0 در تحقیقات علوم انسانی مورد قبول است لذا پایایی پرسشنامه ها تایید می­گردد.

مقایسه میانگین عامل­ها

برای تعیین سطح عامل­ها آزمون T مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1 نتایج آزمون T

متغیر

Mean

Sig. (2-tailed)

فاصله اطمینان 95/0

حد پایین

حد بالا

StrRe

25/5

00/0

25/1

77/1

KM

74/4

01/0

34/0

71/0

BP

52/5

00/0

3/1

76/1

 

همانطور که در جدول شماره 2 مشاهده می­شود، مقدار معناداری عامل­ها کمتر از 05/0 می­باشد لذا می­توان نتیجه گرفت میانگین هر 3 عامل دارای تفاوت معناداری با مقدار 4 (به دلیل استفاده از طیف 7 تایی لیکرت) می باشند و با توجه به فاصله اطمینان 95/0 می­توان گفت که میانگین عامل­ها در سطح قابل قبولی قرار دارند. میانگین عامل عملکرد کسب و کار دارای بالاترین سطح است. کمترین سطح را عامل مدیریت دانش به خود اختصاص داده است و پاسخ دهندگان نسبت به این عامل نظر زیاد مثبتی ندارند. 

7-    آزمون فرضیه­ها

روش آماری به ­کار گرفته شده برای این پژوهش "مدل­سازی معادلات ساختاری" است. این روش یکی از
روش های رایج چند دهه­ی اخیر در علوم اجتماعی، علوم مدیریت و پزشکی بوده­است. این مدل سازی مشخص می نماید که داده­های جمع­آوری شده از نمونه آماری، مدل نظری را مورد حمایت قرار می­دهند یا خیر و کدام جزء مدل توسط داده­ها تایید و کدام یک نیاز به اصلاح دارد. در معادلات ساختاری باید قبل از هرچیز برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد. در برازش مدل به این سوال پاسخ داده می­شود که "داده ها تا چه حدی مدل را مورد حمایت قرار می­دهند؟". برای پاسخ به این سوال از شاخص­های کلی استفاده شده است.

نتایج به صورت زیر می­باشد:

مقدار مربع کای برای مدل مذکور 51.05 می­باشد و با توجه به اینکه مقدار P که بزرگتر از 05/0 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که مقدار مربع کای­ برای این مدل قابل قبول است.

شاخص­ های تطبیقی CFI[1] و NFI[2]  به ترتیب 0.93و 0.91.5پس با توجه به اینکه هر دو دارای مقدار بزرگتر از 9/0 می­باشند که این دو شاخص نیز نشان می­دهد مدل توسط داده­ها به خوبی مورد حمایت قرار گرفته­است.

شاخص نیکوئی برازش (GFI[3]) نیز دارای مقدار0.93 بزرگتر از 9/0 است که نشان از برازش خوب داده­ها توسط مدل دارد.

مقدار شاخص RMSEA[4] دارای مقدار 036/0 می­باشد که برای بررسی قابل قبول بودن این مقدار از شاخص PCLOSE استفاده شده است. با توجه به اینکه مقدار این شاخص 0.65 بزرگتر از 05/0 است می­توان نتیجه گرفت که مقدار شاخص RMSEA برای مدل پژوهش قابل قبول است.

در نتیجه با توجه بهاین نتایج مدل از برازش خوبی برخوردار است.

برای بررسی تایید یا رد فرضیه­ها از شاخص جزئی P استفاده گردید. در جدول 4 فرضیه­ها به همراه ضرایب رگرسیونی و مقدار P ارائه شده است.

  جدول 4: نتایج آزمون فرضیه­ها

فرضیه

فرضیه

ضریب رگرسیونی

P

1

StrRe

<---

KM

0.42

0.00

2

KM

<---

BP

0.51

0.00

3

StrRe

<---

BP

0.32

0.02

 

نتایج نشان می­دهد که فرضیه اول یعنی تاثیر استراتژی های رقابتی بر مدیریت دانش با اطمینان 95/0 تایید می شود. مقدار P مربوط به فرضیه دوم کوچکتر از 05/0 است و می­توان نتیجه گرفت که در سطح معناداری 05/0 مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار به طور مثبتی تاثیر دارد. با توجه به مقدار P مربوط به فرضیه سوم می­توان نتیجه گرفت که استراتژی رقابتی با ضریب رگرسیونی 0.32 بر عملکرد کسب و کار با اطمینان 95/0 تاثیر دارد.

8-    بحث و نتیجه­گیری

یکی از جنبه های مهم توسعه عملکرد کسب و کار استفاده از استراتژی های رقابتی و قابلیت های مدیریت دانش می باشد.

در این پژوهش تاثیر استراتژیهای رقابتی بر روی عملکرد کسب و کار با تاکید بر مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است.  بدین منظور از مدل مفهومی استفاده گردید. برای جمع­آوری داده­های مورد نیاز از 3 پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 84/0 تایید گردید.

 نتایج آزمون T نشان داد که میانگین عامل­ها در سطح خوبی قرار دارند. میانگین عامل عملکرد کسب و کار دارای بالاترین سطح است. کمترین سطح را عامل مدیریت دانش به خود اختصاص داده است و پاسخ دهندگان نسبت به این عامل نظر زیاد مثبتی ندارند.  برای آزمون فرضیه­ها روش معادلات ساختاری بکار گرفته شد.

شکل 2: مدل معادله ساختاری

شرکتی که استراتژی های رقابتی آن بر اساس تمایز است باید محصولات و خدمات منحصر به فرد به همراه توسعه برند تجاری و تصویر خوب از مدیریت به ارمغان آورد.

دلیل اینکه رابطه ی ضعیفی بین استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار وجود دارد این است که در واقعیت عملکرد کسب و کار ناشی از چندین عامل مختلف در حوزه های مختلف می باشد به همین دلیل تاثیر یک عامل مانند استراتژی های رقابتی بسیار مشکل است که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

نتایج نشان داد که مدیریت دانش عامل میانجی خوبی برای تاثیر گذاری استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد کسب و کار می باشد. نتایج حاصله از این تحقیق نتایج پژوهش ­های قبلی در این زمینه را مورد تایید قرار می­دهد .

تاثیر استراتژی تمایز ازتاثیر استراتژی هزینه بر روی استراتژی های رقابتی بیشتر است پس استراتژی تمایز در بهبود عملکرد کسب و کر موثرتر می باشد. این یافته از مقاله، نتیجه مقاله تاثیر استراتژی های رقابتی، مدیریت دانش و انطباق کسب و کار الکترونیکی بر روی عملکرد را که توسط سوهانگ سو ارائه شده است را تایید می کند.

از بین فاکتورهای استراتژی های رقابتی تمایز و از قابلیت های مدیریت دانش قابلیت تغییر بیشترین تاثیر را بر روی متغیر های مکنون خود می گذارند که این دو عامل را می توان به نوعی هم راستا و هم جهت قرار داد زیرا شرکتی که قصد تغییر با استفاده از دانش خود دارد می تواند با تمایز قائل شدن در محصولات و خدمات خود این تغییر را مشادهد نماید.

اجرای مدیریت دانش به سازمانها این امکان را می دهد که از تمام منابع خود استفاده نمایند و به قابلیت های مدیریت دانش خود پاسخ صحیح داده در نتیجه باعث می شود رقابت پذیری سازمان افزایش یافته و عملکرد سازمان بهبود یابد.

 

حال انتظار می­رود با برنامه­ریزی و سرمایه­گداری بر روی مدیریت دانش ، این سیستم عملکرد بهتر ی خواهد داشت.

مراجع

 

 

[1] Luliya Teeratansirikool, Sununta Siengthai,"Competitive strategy, performance measurement

and organizational performance: empirical study in Thai listed companies".

 [2] Parthasarthy, R. 2007.  Fundamental of strategic management, Boston, MA:

Houghton Mifflin Co.

[3]Beard, D.W. and Dess, G. 1981. “Corporate-Level Strategy, Business-Level

Strategy,  and Firm Performance”,  Academy of Management Journal, vol. 24,

no. 4, pp. 663-688

[4] Allen, R.S.  and Helms, M.M. 2006. “Linking strategic practices and organizational

performance to Porter‟s generic strategies”,  Business Process Management,

vol. 12, no. 4, pp. 433-454.

[5] Kaplan, R.S. & Norton, D.P. 1996.  The Balanced Scorecard: Translating Strategy

into Action, Boston: Harvard Business School Press.

[6] Gosselin, M. 2005. "An empirical study of performance measurement in

manufacturing firms",  International Journal of Productivity and Performance

Management, vol. 54, no. 5/6, pp. 410-438.

[7] Chenhall, R.H. 1997. “Reliance on manufacturing performance measures, total

quality management and organizational performance”,  Management

Accounting Research, vol. 8, pp. 187-206.

[8] Joiner, T.A., Spencer, X.S., and Salmon, S. 2009. “The effectiveness of flexible

manufacturing strategies: The mediating role of performance measurement

systems”, International Journal of Productivity and Performance Measurement,

vol. 58, no. 2, pp. 119-135.

[9]Shu-Hung Hsu(2012) Effects of Competitive Strategy, Knowledge Management and E-Business Adoption on Performance, The Journal of Human Resource and Adult Learning, V ol. 8, Num. 2,42-49

[10]Sebahattin Yildiz,Adem Karakaks (2012)Defining methods and criteria for measuring business

performance: a comparative research between the literature in

Turkey and foreign, Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of the 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 ,pp 1091 – 1102.

[11] Evans, D. M., & Smith, A. C. T. (2004). Augmenting the value chain: Identifying competitive advantage via the Internet. JITTA:

Journal of Information Technology Theory and Application, 6(1), 61- 79.

[12] Homburg, C., Krohmer, H., & Workman, J. P. (1999). Strategic consensus and performance: The role of strategy type and

market-related dynamism. Strategic Management Journal, 20(4), 339-357.

[13] Lederer, A., Mirchandani, D., & Sims, K. (1997). The link between information strategy and electronic commerce. Journal of

Organizational Computing and Electronic Commerce, 7(1), 17-34.

[14] Kamssu, A. J., Reithel, B. J., & Ziegelmayer, J. L. (2003). Information technology and financial performance: The impact of being

an Internet-dependent firm on stock returns. Information System Frontiers, 5(3), 279-288.

[15] Shigang Yan(2010), Competitive Strategy and Business Environment: The Case of

Small Enterprises in China, Vol. 6, No. 11, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025.

[16] Gold, A. H., Malhotra, A. & Segars, A. H (2001). Knowledge management : An organizational capabilities perspective. Journal of

[17] Hashim, M. K. (2000). Business strategy and performance in Malaysian SMEs: A recent survey. Malaysian

Management Review, 35(2), 1-10.

[18] Slater, S. F., & Narver, J. C. (1993). Product-market strategy and performance: An analysis of the Miles and Snow

Strategy types. European Journal of Marketing, 27(10), 33-51.

Management Information Systems, 18(1), 185-214.

[19] TIN-CHANG CHANG1,* AND SHU-HUI CHUANG((2009), Performance Effects of Knowledge Management:

Corporate Management Characteristics and

Competitive Strategy Enablers, T. C. Chang, S. H. Chuang / Asian Journal of Management and Humanity Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 181-199.

[20] Wu, F. (2001). Bring “E” to corporate America: The drivers of E-business adoption and its impact on firm performance.

Dissertation Abstracts International, (UMI No. 3037027).

[21]Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior

performance. New York, NY, USA: Free Press.

 [22]Spanos, Y. E., & Lioukas, S. (2001). An examination into the causal logic of rent

generation: contrasting Porter’s competitive strategy framework and the

resource-based perspective. Strategic Management Journal, 22, 907-934.

 [23]Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic

Management Journal, 17(Special Issue), 109-122.

[24]Zack, M. H. (1999). Developing a knowledge strategy. California Management

Review, 41(3), 125-145.

 [25]Davenport, T., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organization

Manage What they Know. Cambridge, Massachusetts, USA. Harvard

University Press.

[26]Gronhaug, K., & Nordhaug, O. (1992). Strategy and competence in firms,

European Management Journal, 10(4), 438-444.

[27] Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press.

[28] Akal, Z. (1992), Performance Measurement and Control in Business, MPM, No. 473. Ankara.

 [29]Ruekert, R. W., Walker, O. C., & Roering, K. J. (1985). The organization of

structure and performance. Journal of Marketing, 49.

 [30] Venkatraman, N. and Ramanujam, V. (1986), Measurement of business performance in strategy research: A comparison of

approaches, Academy of Management Review, 1(4), pp.801-808.

[31] Lee Sang M. (2004), Impact Of Data Warehousing On Organizational Performance Of Retailing Firms, International Journal

Information Technology & Decision Making, 3 (1), pp.61-79.

 [32]Becerra-Fernandez, I.,Gonzalez, A. & Sabherwal, R (2004). Knowledge management challenges, solutions, and technologies. New

Jersey: Person Prentice Hall.

[33] Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2006). Management information systems: managing the digital firm. New Jersey: Person Prentice

Hall.

[34] Darroch, J. (2003). Developing a measure of knowledge management behaviors and practices. Journal of Knowledge management,

7(5), 41-54.

 [35]Spek, R., & Spijkervet, A. (1997). Knowledge Management: Dealing Intelligently

T. C. Chang, S. H. Chuang / Asian Journal of Management and Humanity Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 181-199, 2009

 

 

 

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان1

 

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان 

 [1] -comparative fit index

[2] -normed fit index

[3] -goodness-of-fit index

[4] -root mean square error of application

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی