جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


اقتصاد مدیریت

محمد مویدعابدی | شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۲۹ ب.ظ

1-رابطه بین اقتصاد در مدیریت وسایر علوم : اقتصاد درمدیریت به منظورحل مسائل مدیریتی ٬ نظریه های علم اقتصاد و علوم تصمیم گیری را بکار می گیرد و آنها را گسترش می دهد در نتیجه راه حل های مربوط به مسایل تصمیم گیری را رودرروی مدیران قرار می دهد.

 

2- پنچ گام اصلی فرآیند تصمیم گیری:1- مشخص کردن اهداف :تا زمانی که هدف نامشخص است تصمیم گیری غیر ممکن است. 2- تعریف مساله : یکی از مشکل ترین قسمتهای تصمیم گیری تعیین دقیق مسأله است. 3- مشخص کردن راه حلهای ممکن :  پس از مشخص شدن دقیق مساله مجموعه ای از راه حل ها ی ممکن برای حل مساله تعیین می گردد.4- انتخاب بهترین راه حل ممکن :راه حل های پیش روی ما ارزشیابی شده و با توجه به اهداف مؤسسه بهترین آنها انتخاب شود. 5- اجرای تصمیم : پس از انتخاب یک راه خاص باید راه انتخاب شده اجرا شود تا مشکلاتی ناشی از ان شناسایی و بر طرف شود.

3- چرخه عمر محصول را شرح دهید و با استفاده از نمودار:1- دوره رشد و بلوغ: ساختار تولید انحصاری و بخشی از ساختار رقابتی است در این دوره سود محصول رو به افزایش است. در دوره رشد سود حتماً وجود دارد. 2- دوره جنینی: تولید محصول کم- چون در مقیاس کم تولید می شود هزینه تولید بالاست پس محصول سود آور نیست (سود منفی) سود می تواند وجود نداشته باشد در دوره جنینی ساختار تولید و بازار انحصاری است (یک یا دو تولید کننده است) تکنولوژی نانو و هوا فضا در مرحله جنینی است3- دوره پیری: تولید محصول آنقدر زیاد است که ساختار بازار رقابتی می شود و سود محصول رو به کاهش است.نکته: بهترین مرحله برای ورود به یک صنعت مرحله جنینی است. نمودار را از پاور ببینید.

4- نقش محدودیت ها و قیود در نظریه بنگاه :ارزش بنگاه محدود شده بوسیله قیدهای نهاده و قرارداد ها و قوانین..............

ارزش TC بستگی دارد به : 1- تکنیکهای تولید: هر چه تولید کاراترباشد هزینه کمتر است. 2- توابع هزینه: باید در مدیریت هزینه محصول خیلی کار کنید ( پرت هزینه را دربیاورید) 3- فرآیند توسعه: تداوم دهنده فعالیتهای شرکت است.

ارزش TR بستگی دارد به : 1- تقاضا و پیش بینی مقدار آن     2 - قیمت گذاری محصول: خیلی مهم است می تواند شما را از بازار بیرون کند و هم وارد بازار کند به یاد داشته باشید قیمت گذاری باید بر اساس سیاست باشد. 3- توسعه محصول: مقوله بسیار مهمی است شرکتها برای حضور مداوم در بازار بایستی محصولات جدید تولید کنند و مصرف کننده را قانع

ارزش i بستگی دارد به 1- خطرات مربوط به بنگاه: اگر بنگاه در شرایط بدی باشد نرخ بهره بیشتر است 2- شرایط مربوط به بازارهای سرمایه : هرچه بازار سرمایه بهتر نرخ بهره پایین تر و هر چه بازار سرمایه بدتر نرخ بهره بیشتر است

5- ویژگی های بازار رقابت کامل: 1- آزادی ورود و خروج بنگاه 2- همگن بودن کالا (مصرف کننده تفاوتی بین دو کالا احساس نکند.3- تعداد زیاد خریدار و فروشنده 4- یکسان بودن اطلاعات خریدار و فروشنده   نکته: بازار گندم در دنیا بازار رقابت کامل است.

6- تبعیض قیمت: یعنی فروشنده یا تولید کننده یک کالا را در بازارهای متفاوت با قیمت متفاوتی به فروش می رساند. وشرط امکان وجود قیمت گذاری تبعیض آمیز: 1- امکان مجزا کردن بازار2- امکان فروش مجدد وجود نداشته باشد .

7- پیش شرطهای اجرای قیمت گذاری غیرخطی: 1- فروشنده دارای قدرت انحصار می باشد. 2- بازاری برای فروش مجدد وجود نداشته باشد محدود باشد 3- فروشنده توانایی نظارت بر خرید مشتری را داشته باشد.4- اطلاعات تقاضا را بصورت تفکیک شده داشته باشند

8- ویژگی های بازار رقابت انحصاری: از رقابت و انحصار تشکیل شده است کالاها همگن نیستند و به سلیقه مصرف کنندگان احترام می گذارد راه ورود به این بازار مارک یا برند تجاری جدید است. در بازار انحصاری مانع ورود داریم. ( مثال یخچال- اتومبیل- تلفن همراه)

8- انواع ساختار بازار بر اساس عنصر رقابت راشرح دهید؟

بازار رقابت انحصاری: از رقابت و انحصار تشکیل شده است کالاها همگن نیستند و به سلیقه مصرف کنندگان احترام می گذارد راه ورود به این بازار مارک یا برند تجاری جدید است. در بازار انحصاری مانع ورود داریم. ( مثال یخچال- اتومبیل- تلفن همراه)

بازار رقابت کامل: 1- آزادی ورود و خروج بنگاه 2- همگن بودن کالا (مصرف کننده تفاوتی بین دو کالا احساس نکند.3- تعداد زیاد خریدار و فروشنده 4- یکسان بودن اطلاعات خریدار و فروشنده   نکته: بازار گندم در دنیا بازار رقابت کامل است.

9- انواع گروههای افراد از لحاظ ریسک را شرح دهید؟ 1-فرد ریسک گریز : اگر او یک مقدار مطمئن را برپرداخت ریسکی با همان ارزش انتظاری ترجیح دهد.2- دوست دار ریسک:فرد ی دوست دارد ریسک است  ارزش مورد انتظار پرداخت را در معادل مطمئن ترجیح می دهد.3-  فرد ریسک خنثی :فردی که بین مقدار پرداختی مطمئن و ارزش انتظاری آن بی تفاوت است ریسک خنثی

10- اثر کشش روی تغییر درآمد ؟ اگر تقاضای کشش باشد¬ افزایش قیمت درآمد را زیاد . کاهش قیمت در آمد را کاهش می دهد.

اگرتقاضا با کشش باشدÜ افزایش قیمت درآمد را کم میکند، کاهش قیمت درآمد را افزایش می دهد. توجه: اگرتقاضا برای محصولی کم کشش باشد کاهش در قیمت سبب کاهش در کل مبلغ شده می گردد. اگر تقاضا دارای کشش واحد باشد افزایش یا کاهش در قیمت هیچ گونه اثری بر مبلغ مصرف شده ندارد.

11- رابطه درآمد کل،درآمد نهایی و کشش قیمت:1- اگر تقاضا با کشش: درآمد نهایی مثبت و افزایش در مقدار منتج به درآمد کل بیشتر می گردد. 2- اگر تقاضا با کم کشش : درآمد نهایی منفی و افزایش در مقدار منتج به درآمد کل کمتر می گردد.3- اگر تقاضات با کشش واحد: درآمد نهایی صفر می گردد.

12- عوامل تعیین کننده کشش تقاضا :1- تعداد و نزدیکی کالای جانشین و در دسترس بدون آنها 2- اهمیت آن کالا در بودجه مصرف کنندگان 3- طول مدت زمانی که تابع تقاضا شکل میگیرد.

13- دلایل اهمیت کشش متقابل تقاضا¬ 1-کسب اطلاعات در خصوص میزان تاثیر متغیر قیمت رقبا روی تقاضای کالای بنگاه 2- تعیین ربطه بین صنایع

14- فرضیات اساسی روش حداقل مربعات: 1- میانگین ui ها برابر صفر است. 2- عدم وجود همبستگی بین u ها به عبارت ساده تر ui  و uj هیچ رابطه ای وجود ندارد. (منظور همان کوواریانس cov می باشد).3-یکسانی (همسانی) واریانس L,ui­ 4-کو واریانس صفر بین x,ui  5-  مدل رگرسیون دقیقاً تصریح شده است .فرض فرعی¬ تمام مقادیر x نباید مشابه باشند

15-روش های کشف ناهمسانی : 1- روش ترسیمی 2-آزمون پارک 3-آزمون گلچسر 4-آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن 5-آزمون گلدفلر-کرانت 6-آزمون همسانی واریانس بارتلت 7-آزمون بروج-پاگان 8-آزمون پیک 9-ناهمسانی عمومی – آزمون cusumso

16-دلایل وقوع ناهمسانی :1- در مدل های یادگیری از طریق خطا با افزایش تمرین به مرور زمان خطا کاهش می یابد یعنی s2 کاهش می یابد .2- بهبود روشهای جمع آوری داده ها 3- مشکل ناهمسانی در داده های مقطعی متداولتر از داده های سری زمانی

17- خود همبستگی ¬  رابطه تاخیری یک دسته از داده های سریهای زمانی با خودش که طی دوره های زمانی وقفه دارد.

18- دلایل وجود خود همبستگی:  1-سکون (ایستایی) 2-تورش تصریح (حالت متغیرهای حذف شده) 3-تورش تصریح ( شکل غلط تابع) 4-پدیده تار عنکبوتی 5-وقفه ها 6-دستکاری داده ها 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی