جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


اثر ادراک خطر در تقاضا برای بیمه: مفاهیم در کاربران جاده نیجریه

محمد مویدعابدی | پنجشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۱۹ ق.ظ

رشته مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه

 

پژوهشی آزاد در موضوع ریسک و بیمه

 

 ترجمه : محمد مویدعابدی

خرداد 1394 

 

 

اثر ادراک خطر در تقاضا برای بیمه: مفاهیم در کاربران جاده نیجریه


چکیده:
رانندگان نیجریه درک خطرات موتور متفاوت، در نتیجه، تقاضا برای بیمه انتظار می رود که چگونه خطر ابتلا به درک انگیزه دارد.
بنابراین ادراک خطر فرایند که در آن یک فرد سازماندهی و انتخاب محصول با ویژگی های متمایز است که می تواند هر دو ذاتی یا بیرونی باشد.
این مقاله به بررسی مفهوم تقاضا سطح بیمه موتور جامع در میان رانندگان نیجریه.
مقطعی روش پژوهش مطالعه برای مطالعه به تصویب رسید و سیصد و پنج (305) پاسخ دهندگان از جمله رانندگان تجاری در پارک موتور بین المللی در لاگوس امور خارجه به صورت تصادفی انتخاب شدند. دادهها با استفاده از روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
نتایج نشان داد در قیمت، درآمد و اعتقاد دین را تحت تاثیر قرار ادراک خطر از رانندگان نیجریه.

کلید واژه ها: خطر، ادراک خطر، بیمه، بیمه موتور، قیمت گذاری بیمه موتور، تقاضا برای بیمه.

 

 

 

 

 **** جداول در فایل PDF موجود است. ****

 

سابقه و هدف:
کلمه خطر یک گروه همنام است که بازندگی عجین شده است.
افراد و کسب و کار به انواع مختلف درمعرض خطرات قرار گرفته است.
 دلیل این است که نه تنها خطر به مرکز حوزه بیمه  بلکه جدا از زندگی هم نمی باشد.
ساده ترین شکل تعریف خطر به عنوان عدم قطعیت از دست دادن است.
 خطر عنوان انحراف از نتیجه آینده از ارزش مورد انتظار یا پیش بینی ارزیابی می شود.
اهمیت خطر در زندگی آنهایی که توسط بخش های مختلف در زندگی به درک مختلف آن منجر شده است.ادراک خطر دارد تاثیر زیادی بر تقاضا برای بیمه موتوربعنوان یک بیمه نامه به خصوص اجباری است. با این حال، تقاضا برای بیمه موتور وابسته به درک برخی از خطرات که تعیین ارزیابی خطرات موتور است.این ریسک را می توان مالی، روانی، عملکرد و یا خطرات زمان.
این به رشد افرادی منجر شده است که چون خطررا پوشش داده اند خودرا مکررا در معرض خطر قرار می دهند. علاوه بر این، قوانین هر کشور نیز تاثیر گذاری در چگونگی درک کاربران جاده خطر و تقاضا متعاقب آن.

بیان مشکل:
رانندگی در نیجریه در جاده های نیجریه می تواند به عنوان تجربه دلپذیر به خصوص هنگامی که به عادت رانندگی در کشورهای دیگر مقایسه نمی شود توصیف کرد.
این ممکن است مربوط به چه بیمه موتور را پوشش می دهد از نظر مسئولیت نیابتی.
بیمه مسئولیت شخص ثالث در حال حاضر نیازی نیست زیراکه رانندگان، عوامل خطر مستتر هستند.
 به همین دلیل است یک رویکرد بیمه به مدیریت ریسک رانندگان ممکن است تغییر کند
رانندگی عادت.

 

 

 


هدف از مطالعه:
هدف اصلی این مطالعه پیدا کردن هرگونه ارتباط بین درک خطرات موتور کاربران جاده نیجریه (رانندگان) و تاثیرآن برتقاضای بیمه نامه موتور و  همچنین برای پیدا کردن تاثیر قیمت گذاری بیمه موتوربر ادراک خطر از رانندگان نیجریه می باشد.


فرضیه:

(الف) ادراک رانندگان نیجریه برتقاضا برای بیمه موتور جامع تاثیر نمی گذارد.

(ب) قیمت بیمه موتور بر ادراک خطر از رانندگان نیجریه تاثیر نمی گذارد.

مروری بر مطالعات:

نظریه خطر احتمال از دست دادن را تجربه فاجعه بار یا اقتصادی که می تواند فیزیکی، عاطفی آسیب از هر نوع است. Dake (1991) خطر به عنوان تنوع در نتایج احتمالی یک رویداد بر اساس شانس تعریف می کند.
 این هم راستا با وان و وان (1996) که در معرض خطر به عنوان یک شرط در تعریف
که یک احتمال انحراف جانبی از یک نتیجه مورد نظر است که انتظار می رود و یا امیدوار برای وجود دارد.
مرکز تعاریف فوق بر فرض که فرد به طور کلی تلاش برای جلوگیری از خطر تحمیل از طریق توسعه های مختلف "خطر کاهش" استراتژی در زمینه های مختلف زندگی.
 از این رو، خطر می تواند به عنوان چند بعدی (Sitkin و Weignart شرح داده شده،
1995).


ادراک خطر از سوی دیگر روند که توسط آن انتخاب فردی، سازماندهی و تفسیر محرک را به یک عکس معنی دار و منسجم از است جهان (رایت، 1992).
 با این حال، از نظر اجتماعی، Wildavsky (1991) تعریف ادراک خطر به عنوان
مفهوم به عنوان یک فرایند انقباض است که می تواند از طریق اشکال مختلف، مانند خود تصویر مصرف کنندگان، موقعیت خدمات، محیط زیست و خدمات
کیفیت درک شده از محصولات که هم می تواند ذاتی است که ویژگی های فیزیکی خود محصول و یا بیرونی مانند قیمت گذاری، تبلیغات و غیره می باشد.
این تعریف مناسب رانندگان نیجریه که ادراک ممکن است توسط نگرش بد رانندگی، سهل انگاری و حق بیمه را تحت تاثیر قرار.
در واقع، داگلاس و Wildavsky (1983) و اسلوویک (2000) روش های متفاوت نسبت به ادراک خطر ارائه شده است.  در حالی که اسلوویک (2000) در الگوی روان، داگلاس و Wildavsky (1983) پیشنهاد رویکرد فرهنگی متمرکز شده است.
کنسانتره روان بر ویژگی های مختلف و یا ابعاد خطر برای توضیح گاهی اوقات "غیر منطقی" درک از افراد عادی. هدف عمده این روش این پرده برداری از ساختار شناختی بود
از خطر است. اعتقاد بر این است که درک مردم از خطر ابتلا به منابع مختلف به ترس عامل و خطرات ناشناخته مرتبط است.
از سوی دیگر، نظریه فرهنگی وابستگی با راه اجتماعی زندگی و جهان بینی مربوطه را در مرکز مفهوم نظری خود را از ادراک خطر ترس سلسله مراتبی ضمیمه به منظور به عنوان مثال اجتماعی جرم و جنایت، فردگرا است که ترس از مقررات به عنوان مثال مداخلات در بازار توسط دولت است. نگرانی در مورد برابری طلب خطر زیست محیطی و جبرگرایانه را از تقریبا همه چیز در زندگی اجتماعی می ترسم. (داگلاس و Wildavsky، 1993)
عوامل مختلفی است که ممکن است تحت تاثیر قرار چگونه خطرات در حال درک شده، که برخی از آنها هستند؛ (من) ویژگی های منبع خطر خود را (اسلوویک، 2000)، (ب) نگرش ارزش (Dake، 1991)، (ج) پس زمینه های اقتصادی اخلاق فرهنگی و اجتماعی (وان و وان 1996) و (IV) سطح از اطلاعات است.

 

 

 

 

بیمه موتور:
حمل و نقل جاده یکی از ابزار مشترک تخفیف است. از این رو آن است مرگ و میر خطرات در بسیاری از کشورها (Blincoe، 1996) تعبیه شده است.با توجه به این بیمه وسیله نقلیه موتوری به شکل مهمی از قرارداد ناشی از یا در ارتباط با استفاده از وسایل نقلیه موتوری از جمله توسعه شخص ثالث. بیمه موتور نیز وجود دارد به ارائه پوشش برابر از دست دادن یا آسیب به اشخاص ثالث ناشی از استفاده از یک وسیله نقلیه، (Falegan، 1991).اختراع خودرو در اواخر قرن نوزدهم ایجاد نیاز به حفاظت از رانندگان از دست دادن مالی به طور بالقوه عظیمی از عامل ماشین.
هر چند خودرو استفاده مطمئنا انقلابی در جامعه نیجریه هر دو اقتصادی و فرهنگی، همچنین می تواند یک ابزار خطرناک، تحمیل مرگ، جراحت شخصی، و صدمه به اموال به شخص ثالث، رانندگان و اتومبیل خود را نیز می تواند آسیب دیده یا به سرقت رفته باشد.
با این حال، با علم به این که عامل یک اتومبیل که ممکن است به طور بالقوه ویرانگر اقتصادی، و اقدام بر این فرض است که رانندگی خودرو یک امتیاز است و نه یک حق است، سیاست گذاران مورد نیاز رانندگان برای خرید پوشش بیمه موتور برای محافظت از اشخاص ثالث بی گناه و همچنین رانندگان از مسئولیت در گسل.
از این رو، برای اولین بار بیمه موتور به وجود در تاریخ 1 فوریه 1898، حسن نیت ارائه میدهد از شرکت بیمه مسافران (رسی، جان و سیاه و سفید، جونیور، 2001) بود.چن و همکاران (2000) فرض می کنند که خطرات که کاربران جاده در معرض به می تواند:
• هزینه های تعمیر خودرو زیر یک تصادف
• از هزینه خرید یک وسیله نقلیه جدید اگر آن است
دزدیده شده و یا فراتر از تعمیر اقتصادی آسیب دیده است.
• ادعای مسئولیت قانونی در برابر راننده و یا مالک خودرو پس از خودرو باعث آسیب یا صدمه به شخص ثالث.
انواع مختلف سیاست تحت بیمه موتور بر اساس گراهام (W. 2002) می باشد. قانون تنها سیاست، شخص ثالث تنها سیاست، آتش شخص ثالث و سیاست سرقت و سیاست جامع که شامل مسئولیت. قوانین مهم مربوط به بیمه موتور و جاده کاربران در نیجریه هستند.
• خودرو (بیمه شخص ثالث) قانون 1945.
• قانون ترافیک جاده 1972/1974
خودرو (بیمه شخص ثالث) قانون 1945 که در 1ST آوریل آغاز، سال 1950 دارای 23 بخش است اما بخش 3 مذاکرات در مورد بیمه در مقابل شخص ثالث توسط مالک خودرو.
بخش 43 از مذاکرات قانون ترافیک در مورد مسئولیت های شخص ثالث توسط رانندگان که یا می تواند صاحب خودرو و یا از درایور چون صاحب خودرو لزوما ممکن است راننده.
تفاوت شدید در این دو عمل ادراک های مختلف بین رانندگان تجاری که ممکن است صاحب وسیله نقلیه و خودرو ایجاد مالک.

سوم بیمه مسئولیت حزب به مالک وسیله نقلیه و نه رانندگان به ویژه رانندگان تجاری بود بسیاری از مواقع بی پروا هستند منتقل می شود.از این رو، صاحبان خودرو خصوصی نمایشگاه سطح بالایی از وظیفه مراقبت نسبت به رانندگان تجاری.

تقاضا برای بیمه موتور:

تئوری تقاضا برای بیمه شده است در تئوری مطلوبیت مورد انتظار و ترجیح مطمئن برای مسائل خاص بیش از آنهایی نامشخص از همان بر اساس قدر (وحشی، 1972).
 تقاضا برای بیمه تصمیم به خرید نه تنها در حال حاضر آشکار است وضعیت محصول بلکه شرایط آن در آینده( Dionne، GD 2000).
با خرید از خدمات بیمه، (Blincoe 1996) ادعا می کند که یک مصرف کننده گسترده دامنه های اقتصادی خود را از اختیار و فرصت دفاع از خود توسط از دست دادن مالی در صورت تصادف یا سرقت. بنابراین،قیمت بیمه تعیین ضروری در سطح تقاضا بیمه (سوئیس پاسخ، 1993).با این حال، رابطه بین گزینه های قیمت در تقاضا در حال حاضر خواهد منحنی تقاضا تعیین می کند.که تقاضا و قیمت به طور معکوس مرتبط با؛ قیمت بالاتر، پایین تر از تقاضا (اندرسون و همکاران، 1993).
بنابراین، قبل از یک شرکت بیمه می تواند مجموعه ای از قیمت بر روی آن را خدمات به نظر برخی عوامل.این عوامل با توجه به مایکل MV و رابرت LR (1992) هستند. گزیدن هدف قیمت گذاری، تعیین سطح تقاضا، برآورد هزینه ها، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده رقیب و دیگران و انتخاب روش قیمت گذاری.در تسلیم خود، ناگل و هولدن (2001) بر این باورند که اکثر قیمت گذاری بیمه با حساسیت قیمت پایین تر همراه است، این که آنها در ادامه اظهار داشت نیست بی ارتباط به عوامل زیر.
• برتری خدمات بیمه.
• خریدار یا بیمه آگاهی عمومی کمتر از جایگزین
• خدمات نمی تواند ذخیره می شود
• محصول و یا خدمات است در رابطه با استفاده از دارایی قبلا خریداری
• بخشی از هزینه ممکن است توسط شخص دیگری به عهده
• هزینه های بخش کوچکتری از کل درآمد خریدار است
• الزامات به راحتی نمی تواند نسبت به کیفیت و جایگزین.
از فوق، تصمیم گیری های فردی در مورد اینکه آیا به خرید محصولات بیمه عمدتا توسط ویژگی های ریسک گریزی فرد، انتظارات در مورد احتمال از دست دادن از طریق سرقت یا تصادف و قیمت محصولات بیمه ای (Dionne، ژرژ، نیل و Nathalic، 2000) تعیین .مطالعات تجربی بسیاری ادراک خطر به تقاضا برای بیمه مرتبط است.(مک Clelland، Shulze) و (Hund 1990) اظهار می کنند که برخی از افراد هستند در بر داشت به درک خطر به عنوان اگر هیچ خطری وجود دارد در حالی که دیگران رای خطر احتمال کم به قرار گرفتن در معرض خطر بیشتر مکرر برابر، به عنوان یک ماده از ادراک.
Solvic 2000)) و( Kunreuther 1978)

 فرض بر این باور است که مردم نیست که تصادف می توانید به آنها اتفاق می افتد مگر اینکه احتمال وقوع بالاتر از سطح معینی.بنابراین، افراد با توجه به Camerer (1989) به داشتن بیمه شخصی و یا حفاظت متوسل شده است.

خودبیمه گری(self-insurance )یک راه کاهش برای موارد زمانی که اقدامات انسان می تواند احتمال خطر تاثیر نمی گذارد اما می تواند عواقب ناشی از خطر را تحت تاثیر قرار است.
آنها سه سناریو برای کاربران جاده تجاری و خصوصی ارائه شده است.
* درایور های شخصی، برخی از کنترل در نتیجه از خطرات جاده اما نه بیش از احتمال زمینه ای دارد.

*اقدامات کاهش خطر (تمایل به پرداخت) به عنوان اقداماتی که کاهش تعریف آسیب از فاجعه است.
*بازار بیمه تصور می شود در دسترس نیست.

 

قیمت گذاری بیمه موتور:

در تئوری اقتصادی استاندارد، قیمت محصول، عامل اصلی در عرضه و تقاضا آن محصول (واریان، 1999) است.
راه های مختلف برای تعیین سیستم قیمت گذاری بیمه موتور وجود دارد،سیستم های غالب هستند قیمت گذاری بر اساس آماری یا در معرض خطر و قیمت گذاری اجتماعی (سوئیس پاسخ، 1993).
قیمت گذاری اجتماعی بیمه موتور را می توان به عنوان یک مدل یادگیری متقارن با تعادل ادغام، که در آن برخی از ویژگی های خطرات بیمه شده نادیده گرفته می شوند توصیف شده است.
 آنگوس و Chenard (1998) بر این باورند که قیمت گذاری اجتماعی شامل قیمت گذاری بیمه به مشخصات خطر ابتلا به جامعه بیمه شده است. چنین سیستم قیمت گذاری با استفاده از عوامل محیطی مانند جغرافیا، آب و هوا، نوع وسیله نقلیه و استفاده، و تراکم ترافیک، اما عواملی مانند جنسیت و وضعیت تاهل محروم.قیمت گذاری اجتماعی در بریتانیا رایج است و مستعمرات آن، کلمبیا و غیره از آنجا که، شرکت های بیمه انجام شده توسط سطح خطر افتراق نیست (سن و جنس)، باید آن را هر کس با همان قیمت مربوط به خطر متوسط ​​ارائه دهد.در آن قیمت، بیمه گران به رانندگان کم خطر و مقرون به صرفه را برای رانندگان پر خطر، پرداخت به طور متوسط ​​همان حق بیمه به عنوان یک کم خطر تحت اجتماعی است
قیمت گذاری رژیم، آیا هزینه کامل در ارتباط با رفتار مخاطره آمیز خود را (Dionne، 2000) پرداخت نمی کند.
قیمت گذاری آماری با توجه به دری (1999) شامل قیمت گذاری بیمه به ریسک فرد از بیمه شده است. تحت یک سیستم آماری، عوامل مانند جغرافیا، آب و هوا، نوع و استفاده از وسیله نقلیه، بیمه ضبط، راننده دیگر در خانواده که استفاده از وسیله نقلیه، سن راننده، ثبت رانندگی، جنس و ترافیک احتقان رانندگی که بر فرکانس، و هزینه حادثه و سرقت استفاده می شود برای قیمت محصول بیمه. آنگوس و آلبرت (1998) فرض می کنند که قیمت گذاری خطر آماری تلاش به قیمت محصول بیمه منعکس کننده خطرمرتبط با بیمه شده است. این جدا تعادل که در آن راننده از همان جغرافیاییمنطقه و خودرو نوع از انواع خطر متفاوت پرداخت حق بیمه را منعکس سطح خود را از خطر Dionne (2000).
 امتیاز مبتنی بر ریسک های مشخصه آماری معنی دار یک عامل مهم در کاهش انتخاب نامطلوب بیمه موتور (فرگوسن، 1996) است.عمل بیمه موتور در نیجریه تصویب قانون بیمه موتور 1945 نیاز به سوم پوشش مسئولیت حزب به عنوان حداقل است که می تواند خریداری شده است.
اگر چه، این قانون را پوشش می دهد بدهی ناشی از استفاده از ماشین، اما ادراک خطر راننده به طوری که او همواره است، بدون داشتن احساس تعهدبه منظور کاهش خطر به سایر کاربران جاده به دلیل نگرش بی تفاوت آن به وجود بیمه. در ایالات متحده، به عنوان مثال، پوشش های مختلف برای راننده که ممکن است صاحب خودرو وجود دارد. این عمل توسط این مقاله حدس زده به تاثیر بر ادراک خطر از یک سو، و تقاضا بیمه در انتهای دیگر. کاربران جاده نیجریه ممکن است شروع به احساس تاثیر مفهوم سیاست رانندگی، به خصوص اگر لازم است که گواهینامه رانندگی تنها می تواند در btaining بیمه نامه رانندگی تهیه کرده است. این است که در آن قیمت گذاری آماری ممکن است به تقاضا (قیمت) در راستای درک ریسک از رانندگان موتور نیجریه مفید است.

 


روش:
ابزار دقیق، منابع و اطلاعات توضیحات


جامعه هدف شامل کاربران جاده تجاری در دولت لاگوس.
جاده های( Iyana -Iba پارک موتوردرOjo دولت محلی، Maza در-Maza در مسیر پارک و دو مایل  از مسیر موتوری Amuwo-odofin دولت محلی لاگوس) برای مطالعات انتخاب شدند. انتخاب این مناطق است با توجه به این واقعیت است که بسیاری از جنبش فضایی وجود دارد به دلیل ارتباط آن با مسیر صادرات غرب آفریقا.

اطلاعات این مطالعه از طریق دولت از مصاحبه ساختار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد.
سیصد و پنج راننده مورد مصاحبه قرار گرفتند.

متغیر های توضیحی در این مطالعه مورد بررسی قرار خطرات موتور، ادراک خطر از رانندگان تجاری و خصوصی که در تقاضا برای بیمه موتور منجر می باشد.

 سوالات همراه مقیاس سوم لیکرت طراحی شد.پاسخ کدگذاری و نقشه برداری به ارزش عددی شد.

 به عنوان مثال، با توجه به میزان خطر، ادراک خطر و تقاضا برای بیمه موتور در نیجریه، نقشه برداری زیر وجود دارد؛ بله = 3، NO = 2، و من نمی دانم = 1
تجزیه و تحلیل همبستگی بر روی داده های کدگذاری به منظور تعیین ارتباط بین ادراک خطر و تقاضا برای بیمه انجام شد.
روش های همبستگی با استفاده از بسته بندی آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) در محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

 ضریب همبستگی ابراز قدرت رابطه در مقیاس، اعم از -1 تا 1. ارزش مثبت نزدیک به 1 نشان می دهد ارتباط قوی مثبت، که در آن یک افزایش در یک متغیر به معنی افزایش در ارزش متغیر دوم، در حالی که رابطه منفی قوی (نزدیک به -1) نشان می دهد که افزایش در یکی منجر متغیر به کاهش در دیگر.
 میزان همبستگی است که در 0.01level معنیداری در نظر گرفته

.آمار توصیفی نیز تولید شد برای نشان دادن میزان عمل خطر ادراک و تقاضا برای بیمه.

 


تجزیه و تحلیل داده، نتایج و بحث:

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل توصیفی ساده و درصد استفاده شد.
علاوه بر این، نسخه اقتباس از روش رتبه بندی summated استفاده شد.


جدول 1: نظر پاسخ دهندگان در رابطه بین ادراک از رانندگان وسایل نقلیه و تقاضا برای بیمه

 


منبع: پرسشنامه

اطلاعات فوق نشان می دهد که 83٪ از پاسخ دهندگان موافق است که بین ادراک و تقاضا رانندگان نیجریه برای بیمه در رابطه معنی داری وجود دارد ، در حالی که 17 درصد از پاسخ دهندگان نشان می دهد بر خلاف نظر.این به معنی این است که اگر بیمه رانندگان جداگانه معرفی شده است، گرایش که میزان تصادف در نیجریه ممکن است کاهش یابد وجود دارد.

جدول 2: نظر پاسخ دهندگان در مورد اینکه آیا قیمت بیمه موتور ادراک خطر از رانندگان نیجریه تاثیر می گذارد.


منبع: مصاحبه


از جدول بالا، 82٪ از پاسخ دهندگان از این نظر است که قیمت بیمه موتور (حق بیمه) را تحت تاثیر قرار ادراک از رانندگان نیجریه بودند، در حالی که 18٪ بیان نمایش برعکس.


بنابراین، حق بیمه را می توان با استفاده از سیستم قیمت گذاری آماری که باعث می شود بررسی رانندگان بی پروا به پرداخت رانندگان بیشتر و دقیق به پرداخت کمتر از ادغام از خطر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آزمون فرض ها:

 فرضیه یک جدول 3: همبستگی

 


**. ارتباط در سطح 0.01 معنادار است (2 دم).
تجزیه و تحلیل بالا ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین ادراک خطر و میزان تقاضا برای بیمه موتور در نیجریه نشان می دهد.
ضریب همبستگی پیرسون 0.963 در سطح 5 درصد از اهمیت است. بنابراین، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
این به این معنی که اگر آگاهی توده به تغییر فرهنگ رانندگان تجاری وجود دارد، تقاضا بیمه تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 


فرضیه دوم:
ارتباط قیمت گذاری بیمه موتور و درک ریسک
جدول چهار

 

 


در جدول 4 فوق، ضریب همبستگی 0.983 در سطح 0.05 قابل توجه است. این نشان می دهد که بین قیمت موتور رابطه معنی داری وجود دارد
بیمه (حق بیمه) و ادراک خطر از رانندگان نیجریه.
 مدیریت عملی سیستم حق بیمه را بهبود و افزایش اشتها از شهروندان برای محصولات بیمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نتیجه گیری و توصیه:

شواهد نشان می دهد که رانندگان و مسافران نیجریه خطرات و خطرات موتور در جاده های رو به رو نیجریه بر اساس ادراک خطر از رانندگان موتور.
در این مقاله تحت سنبه این شهود که خطرات خطر رخ می دهد اتفاق می افتد با توجه به این واقعیت است که رانندگان به طور جداگانه توسط بیمه مسئولیت که تمایل به القاء بصیرت خود را از تعهدات به سایر کاربران جاده پوشیده نیست.
 قیمت گذاری بیمه موتور تا حد خوبی بر تقاضا برای بیمه جامع و این دم کبوتر را به خطرات موتور بالاتر در جاده نیجریه.


توصیه:
بیمه مدیریت ریسک به طوری که افراد بیمه شده می تواند اعتماد به نفس در ریسک پذیری داشته و یا کاهش ریسک گریزی.
 با وجود بیمه موتور، و دولت لاگوس ترافیک جاده قانون 1999 کاربران جاده در لاگوس نیجریه و به طور کلی همچنان به تجربه فرهنگ خودر با موتور ناخوشایند. بنابراین ما، نشان می دهد که موارد زیر است:
- در نظر گرفتن بیمه مسئولیت جداگانه برای تمام رانندگان موتور نیجریه از بیمه نامه موتور برای صاحبان جدا.
- به طور خاص، برای وسایل نقلیه موتوری تجاری، پوشش بیمه جداگانه باید برای هر مسافری که آشکارا حفظ ضرر و زیان از بی پروا از رانندگان وسایل نقلیه انجام می شود.
این دو توصیه فوق اصلاح موجود شخص ثالث قانون بیمه موتور سال 1945 ضرورت.
- شرکت های بیمه باید ارزیابی نمره بیمه فرد به سرعت از درایور های پرداخت حق آغاز.
- کمپین آگاهی توده در پیروی از لاگوس ترافیک جاده قانون سال 1999 به عنوان رویکرد ملی به بهبود فرهنگ رانندگی در جاده های نیجریه به تصویب رسید.
- سیاست جامع باید منفک شده تا منعکس کننده قیمت گذاری آماری.

 

 

 

 

 فایل PDF انگلیسی مقاله السویر(Elsevier) را از اینجا دانلود نمایید.

Effects of Risk Perception on the Demand for Insurance:
Implications on Nigerian Road Users

Abstract
igerian motorists perceive motor risks differently, thus, the demand for insurance is expected to be motivated  by how risk is perceived. Risk perception therefore is the process by which an individual organizes and selects a product with distinct characteristics which can either be intrinsic or extrinsic. This paper examines the
implication of the level demand of comprehensive motor insurance among igerian motorists. Cross sectional survey research method was adopted for the study and Three Hundred and Five (305) respondents including commercial drivers in international motor parks in Lagos State were randomly selected. Data procedures were done using descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient. Findings revealed that price, income and religion belief affect risk perception of igerian motorists.

Keywords: risk, risk perception, insurance, motor insurance, motor insurance pricing, demand for insurance 

INTRODUCTION
The word risk is a household name that one has been living with. Individuals and businesses are exposed to
different types of risks. This is because risk is not only the centre of insurance but also inseparable from
life. Risk is defined in its simplest form as uncertainty of loss. Risk is therefore evaluated as the
deviation of future outcome from the expected or predicted values. The importance of risk in ones life
has led to its different perception by different sections in life .
Risk perception has a great impact on the demand for motor insurance, particularly compulsory insurance
policies. However, demand for motor insurance is dependent on perception of some hazards which
determine valuation of motor risks. These perceived risks can be financial, psychological, performance or
time risks. This had led to some people to understand risk as if no hazard exists while other rate a lowprobability
risk which equal to more frequent exposure. Moreover, laws of each country also influence how road users perceive risk and its subsequent demand

.
STATEME$T OF THE PROBLEM
Driving in Nigeria on Nigerian roads can not be described as pleasant experience particularly when compared to driving habit in other countries. This may be attributable to what motor insurance covers in terms of vicarious liability. The current third party liability insurance does not require that the drivers
risk factors are covered. This is why an insurance approach to managing drivers’ risk may change the driving habit

  

OBJECTIVE OF THE STUDY
The main objective of this study is to find out if there is any correlation between how Nigerian road users perceive motor risks and its subsequent demand for motor insurance and also to find out if motor insurance pricing affects risk perception of Nigerian motorists

.
HYPOTHESES


 i) Perception of Nigerian motorists does not
affect the demand for comprehensive motor
insurance

.
(ii) Price of motor insurance does not affect risk
perception of Nigerian motorists

.
LITERATURE REVIEW
Risk theory is the likelihood to experience catastrophic or economic loss which can be physical,emotional harm of any kind. Dake (1991) defines risk  as the variation in possible outcomes of an event based on chance. This aligns with Vaughan &
Vaughan (1996) who defined risk as a condition in which there is a possibility of an adverse deviation from a desired outcome that is expected or hoped for.
The above definitions centre on the premise that individual’s generally attempts to avoid incurring risk through developing various “risk-reducing” strategies in various areas of lives. Hence, risk can be described as being multidimensional (Sitkin and Weignart
1995).

 

 

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی