جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


نقش برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی در ارتقای بهره وری سازمانی ، توسعه و تکامل

محمد مویدعابدی | پنجشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴ ب.ظ

نقش برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی در ارتقای بهره وری سازمانی ، توسعه و تکامل

چکیده :

هدف از اجرای  این تحقیق ، بررسی نقش برنامه ریزی راهبردی فرهنگی در ارتقاء ، توسعه  و تکامل سازمان ها درکشورهای اسلامی مثل ایران و مقایسه آن با دیدگاههای 2 گروه از مدیران فرهنگی و اساتید دانشگاهی حول محور این موضوع است . از این رو ، دراین خصوص در ابتدا به بررسی موضوعاتی مثل برنامه ریزی راهبردی ، مدیریت استراتژیک ، محدوده های فرهنگی و برنامه ریزی راهبردی فرهنگی با تکیه بر روش های مذهبی می پردازیم و سپس به سنجش و تحلیل آماری فرضیه های تحقیقی مربوط به دیدگاه گروهها اشاره می کنیم . نتایج بدست آمده از سنجش آماری نشان می دهد که فرهنگ مذهبی رابطه معناداری با ارتقای بهره وری سازمانی ، توسعه و تکامل دارند . گذشته از این ، این نتایج ، اثبات کننده دیدگاههای 2 گروه تحت بررسی حول محور تأثیر فرهنگ مذهبی بر بهره وری سازمانی ، توسعه و تکامل است .

لغات کلیدی : مدیریت راهبردی ، برنامه ریزی راهبردی ، برنامه ریزی راهبردی فرهنگی ، دولت های اسلامی ، بهره وری ، تکامل

مقدمه

در مدیریت راهبردی فرهنگی ، و روش های برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی در سازمان ها بر پایه سیستم های ارزش جوامع استوار است . در واقع یک مدیر نقش سازنده ای را در اجرای رهبری و روش های مدیریت موفق ایفا می کنند . ( از طریق بررسی جدی ارزش های غالب مشتق شده از موقعیت فرهنگی جامعه ) برنامه ریزی راهبردی ، یک تکنیک مدیریتی است که با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و چالش ها و فرصت های بوقوع پیوسته در آن طراحی می شود .

این تکنیک ، به دیدگاه آینده و نحوه دسترسی به نتایج بهینه تکیه دارد . برنامه ریزی راهبردی بر اهداف بلندمدت سازمان ، ارزیابی قابلیت ها در تحقق یافتن اهداف ، بررسی فاکتورهای محیطی تکیه دارد . این فاکتورها تأثیر فاحشی را بر سازمان وارد ساخته و منجر به شناسایی استراتژیهای عملیاتی می شود . بنا به اظهارات و تعاریف ، استراتژی شامل برنامه ریزی فرهنگی است و روش را در ایجاد رابطه میان منابع ، ارتقای دستورالعمل ها ، توسعه اقتصادی ، تداوم پذیری ، کیفیت منابع ، استفاده بهینه از گرایشات بین المللی در مذاکرات و برنامه ریزیهای فرهنگی ارائه می دهد . ( 2002 ، 1690 ، استونسون 2004 ، مروری بر تمایلات فراملیتی در برنامه ریزی فرهنگی) . امروزه ، محدوده های جغرافیایی و سیاسی ، از میان رفته و حوزه های فرهنگی در معنای جدید ، پدیدار شدند . فرآیند توسعه مربوط به استراتژی ، ریشه در ایده ها ، افکار ، سئوالات و توصیه های ایجاد شده طی سالهای اخیر دارد . تشخیص اهمیت ادغام استراتژی فرهنگی با فرآیندهای برنامه ریزی نیز ، به یک الگوی تلویحی و اثرگذار تبدیل شده است . ( فلوریدا 2003) ، تحت این شرایط خلاقیت صرفاً یک محرک در ایجاد هنر نیست بلکه یک مؤلفه محوری در خلق کارآفرینی و طراحی روش های جدید در کنترل چالش های شهری امروزی است . ( ماتارسو 2001) از این رو نقش بسزایی را در تداوم پذیری توسعه شهری ایفا می کند . ( باینچی 1999 ) . در این تحقیق ، در ابتدا به بررسی نقش و تأثیر فرهنگ آمیخته با یک روش مذهبی در برنامه ریزی راهبردی سازمان ها پرداختیم و به نکات قانع کننده ای حول محور عملکردهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی سازمانها اشاره کردیم .

محدوده های فرهنگی

در عصر ارتباطات و دانش و نیز وقوع فرآیندهای جهانی شدن باید به تأیید مفهوم محدوده های سیاسی و جغرافیایی و کم رنگ شدن آن در مقایسه با گذشته پرداخت . انسان ها و جوامع در این عصر جدید ، قادر به تفکیک ساختارهای فعلی از ساختارهای فرهنگی و عقلانی اند . در واقع ، پیشرفت در فنآوریهای انسانی ، زمینه را برای تبادل ، انتقال و اشاعه مفاهیم فرهنگی فراهم می سازد . سازمان ها در چنین شرایطی ملزم به ایجاد روابط اجتماعی گسترده با سایر افراد و سازمانها هستند . از این رو ، اجرای روشهای جدید برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی خط مشی های فرهنگی با تکیه بر الگوهای مدیریت فرهنگی و به منظور ارائه یک فرهنگ بهینه ، مدنظر قرار گرفته شد . امروزه شاهد پیدایش یک مفهوم جدید تحت عنوان الگوی فرهنگی و نقش آن در سازماندهی مدیریت فرهنگی هستیم . هدف اصلی بسیاری از مدیران مشروع سازی اقدامات اجرا شده در سازمان است . ( با طراحی و تدوین یک الگوی ارتباطی در مدیریت راهبردی فرهنگی و تحلیل نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و هشدارها در سازمان ها و محیط های بیرونی) . از سوی دیگر یا فرایند تشخیص زمینه را برای اجرای مدیریت راهبردی فرهنگی مهیا می سازد .

برنامه ریزی راهبردی فرهنگی با یک روش مذهبی

برنامه ریزی راهبردی تا کنون در حوزه های سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و اجتماعی اکثر سازمانها و مؤسسات به مرحله اجرا درآمد . پیامدهای ارزشمند این قبیل برنامه ها ، توجه اکثر کارشناسان را به خود معطوف ساخته است .

پیشینه این فرآیندها در حوزه های فرهنگی محدود و کم اهمیت است . فرآیند برنامه ریزی راهبردی در حوزه های نظامی ، اقتصادی و سیاسی به دلیل جامعیت بالا در اکثر سازمان های فرهنگی و محدوده های مذهبی نیز کاربرد دارد . از سوی دیگر نباید نقش ویژگیهای منحصر به فرد یک الگوی برنامه ریزی راهبردی را نادیده گرفت . سیستم های مبتنی بر باور و اعتماد ، به دلیل جایگاه اهمیتی بالا ، در روابط میان فرهنگی همواره موردتحلیل قرار گرفته می شوند . تئوریهای قابل قبولی در این زمینه ارائه شده است . این فرضیات واقعیات جالبی را حول محور اجرای عملکردها در جهان آشکار می سازند . ( سامور ، پرتر  و استفانی …) .

ارزش ها بر طبق اظهارات Rokcach ، شامل مجموعه ای از ضوابط بکار رفته در انتخاب گزینه ها و حل تعارض هاست ( روکیج 1973) . این ضوابط از ماهیتی هنجاری برخوردارند . هر یک از افراد دارای مجموعه منحصر به فردی از ارزش های اختصاصی هستند و این ارزش ها بعضاً دربخشی از یک فرهنگ مشاهده می شوند . لذا ، ارزش های فرهنگی نامیده می شوند . ارزش های فرهنگی در حقیقت ریشه در موضوعات تئوریک بزرگتری دارند که بخشی از الگوهای اجتماعی را به خود اختصاص می دهند . ارزش های فرهنگی از طریق طیف متنوعی از منابع ـ خانواده ، رسانه ، مدارس ، دانشکده ها ، کلیسا ، دولت و … منتقل میشوند . مهمتر اینکه ، ارزش های فرهنگی نقش بسزایی را در افزایش استنباط و ارتباطات ایفا می کنند . از سوی دیگر ارزش های فرهنگی از ماهیتی پایدار و از پیش سازمان یافته برخوردارند . درک ارزش های فرهنگی ، امکان تقدیر از رفتارهای مناسب سایرین را مهیا می سازد . نکته حائز اهمیت دراینجا ، درک این موضوع است که ارزش ها و باورهای فرهنگی ، منجر به پیدایش دیدگاهها یا ایدئولوژیهای جهانی ما می شود . فرهنگ شامل طیف متنوعی از مؤلفه های پیچیده است .

از سوی دیگر ، فرهنگ شامل جهت گیریهای فرهنگی به هم مرتبط پنهانی شده در ورای ارزش ها و باورهاست . ( باتوجه به بازتاب های منعکس شده از نگرش ها ، هنجارها و ابعاد مادی) این واژه ها ، امکان پیدایش جهت گیریهای مشترک و تبیین الگوهای فرهنگی را آشکار می سازد . در عین حال بهترین روش در درک استنباط ها و تفکر پیرامون جهان هستند .

سئوال دیگر ، مربوط به نقش این فاکتور درایران به عنوان یک جامعه مذهبی و با دین سالاری اسلامی است . تحت این شرایط به الگوی کاملی در برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی و یا بررسی اهمیت نقش توضیحی مذهب در فرهنگهای غالب جامعه نیاز داریم . یک الگوی ایده آل برنامه ریزی راهبردی فرهنگی باید بر پایه روش های مذهبی استوار بوده و شامل استانداردها و شاخص های دینی مشتق شده از قرآن ، سنت پیامبر اسلام و دیدگاه امامان است . این آموزه ها نقش بسزایی را در تأمین نیازهای جامعه اجتماعی و سازمانهای فرهنگی ایفا می کنند . از این رو دریک دولت یا حکومت مذهبی ، فرهنگ به عنوان یک ساختار زیربنایی است و رابطه مستقیمی با فرضیات مذهبی دارد . هرچند درسایر سیستم های دولتی ، نظیر سیستم های کمونیست و سرمایه داری ، فرهنگ ، یک ساختار پیشرفته است . اما این تصور وجود دارد که حکومتهای اسلامی ماهیت منحصربه فردی را در مقایسه با سایر سیستم های حکومتی به خود اختصاص می دهد . این ساختار زیربنایی ، به معنی اجرای کلیه فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قابل سنجش با تکیه بر روش های فرهنگی است . از این رو ، در دولت های مذهبی با فرهنگ عاملی محوری در برنامه ریزی فرآیندهای تصمیم گیری و دستیابی به استراتژیهای سازمان یافته است . در بخش های زیر به دیدگاههای جمعی از اساتید دانشگاهی و مدیران فرهنگی ، حول محور تأثیر فرهنگ مذهبی بر بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانها بالاخص در حکومت های دینی اشاره کردیم .

جمعیت آماری و نمونه

نمونه آماری اولیه ، شامل 68 نفر ( 34 مدیر ارشد سازمانهای فرهنگی ، 34 استاد دانشگاه درحوزه علوم انسانی) سایر جمعیت تحقیق ، 240 نفر گزارش شده که کاملاً متناسب با تعداد مدیران فرهنگی و اساتید دانشگاهی انتخاب شده است . درصد خطا نیز 10 درصد گزارش شده است . با توجه به فقدان مطالعات در این حوزه ، انحراف معیار ، برابر با 5 درصد است . دو گروه در این مطالعه به سئوالاتی حول محور نقش و تأثیر فرهنگ مذهبی در بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهای فرهنگی پاسخ دادند . فرهنگ مذهبی تأثیرات غیرقابل اغماضی را بر بهره وری ، توسعه و تکامل سازمان ها در حکومت های مذهبی وارد می سازد . لذا به منظور پاسخگویی به این سئوالات ، فرضیات تحقیقی زیر را مطرح می کنیم .

مروری بر فرضیات اصلی

در این بخش به بررسی فرضیات اصلی می پردازیم . از این رو ، در ابتدا ، به سئوالات کلیدی اشاره می کنیم . آزمون “t student” نیز در این مطالعه مورد اجرا قرار گرفته شد . نتایج آزمون به طور کامل در جداول زیر نشان داده شده است .

سنجش فرضیه ها

A از دیدگاه مدیران فرهنگی رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی در ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهای مذهبی به منظور تحلیل این عبارت ، به بررسی فرضیات زیر می پردازیم .

H0 : هیچگونه رابطه ای میان فرهنگ مذهبی و ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهای مذهبی بویژه از دیدگاه مدیران فرهنگی وجود ندارد .

 H1 : از دیدگاه مدیران فرهنگی رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمان های مذهبی وجود دارد .

تحلیل داده

نتایج این تحلیل به طور کامل در جداول 1 و 2 ارائه شده است .

جدول 1

مدیران فرهنگی ـ No

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

34

56/3

84/0

05/0

همانگونه که در جدول 1 مشاهده نمودید ازدیدگاه مدیران فرهنگی رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمان های مذهبی وجود ندارد .

جدول 2 : سطح معناداری نقش فرهنگ مذهبی

شاخص آماری t

درجات آزادی

سطح معناداری

انحراف میانگین

سطح معناداری95%

ماکزیمم

می نیمم

05/1

33

03/0

05/0

04/0

04/0

 

همانگونه که در جدول 2 نشان دادیم ، به دلیل پایین بودن سطح معناداری (کمتر از 5%) ، H0 رد می شود .  نقش فرهنگ مذهبی در بهره وری ، توسعه و تکامل سازمان ها ، ظاهراً از میانگین یکسانی برخوردار نیست . بر طبق اطلاعات درج شده در جداول بالا ، میانگین برابر با 56/3 است . تأثیر فرهنگ مذهبی بر بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانها ، بالاتر از مقادیر میانگین است .

8- از دیدگاه اساتید دانشگاهی رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و ارتقای بهره وری توسعه و تکامل سازمانهای مذهبی وجود ندارد .

به منظور سنجش این عبارت ، به بررسی فرضیات زیر می پردازیم .

H0 از دیدگاه اساتید دانشگاهی ، رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و افزایش یا ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهای مذهبی وجود ندارد .

H1 : از دیدگاه اساتید دانشگاهی ، رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمان های مذهبی وجود دارد .

تحلیل داده ها : نتایج این تحلیل در جداول 3 و 4 نشان داده شده است .

جدول 3 :

اساتید دانشگاه ـ No

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

34

25/3

76/0

04/0

 

همانگونه که درجدول 3 مشاهده نمودید ، از دیدگاه اساتید دانشگاهی ، رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و ارتقای توسعه ، بهره وری و تکامل سازمانهای مذهبی وجود دارد .

جدول 4 :

آزمون t

درجات آزادی

سطح معناداری

انحراف معیار

سطح  اطمینان 95%

ماکزیمم

می نیمم

05/1

33

03/0

05/0

14/0

04/0

 

همانگونه که در جدول 3 نشان دادیم ، به دلیل پایین بودن سطح معناداری (کمتر از 5%) H0 رد می شود .  نقش فرهنگ مذهبی در بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانها ظاهراً برابر با مقادیر میانگین نیست . بر طبق یافته های بالا ، میانگین برابر با 56/3 است .

این امر دال بر تأثیر بالای فرهنگ مذهبی بر بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهاست .

نقش فرهنگی مذهبی را بر ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانها نادیده گرفت . این تأثیر از دیدگاه گروهها کاملاً متفاوت است . از این رو مقایسه تأثیر فرهنگ مذهبی در سطح دوم جدول 5 ارائه شده است .

جدول 5  سطح معنا

سطح اطمینان25%

تفاوت میانگین

سطح معناداری

DF

شاخص آماری L

سطح معناداری

ماکزیمم

می نیمم

24/0-

24/0-

13/0

14/0

11/0-

11/0-

079/0

080/0

0/6

2/565

8/1-

8/1-

08/0

 

آزمون واریانس 10/7

           بررسی سطح معناداری در جدول 5 ، برابر با 08/0 است . لذا می توان اینگونه اثبات نمود که H0 قابل تأیید است . یعنی تأثیر فرهنگ مذهبی بر ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهای منطبق با دیدگاههای مدیران فرهنگی و اساتید دانشگاهی نیست . بر طبق مقادیر عنوان شده میانگین ، اهمیت تأثیر فرهنگ مذهبی بر ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانها آشکار می شود . از این رو ، می توان چنین استنباط کرد که فاکتور فرهنگ مؤلفه ای ضروری در برنامه ریزی راهبردی و شرح روشهای مذهبی در حکومتهای دینی است .

نتیجه گیری

           در این تحقیق ، به بررسی تأثیر برنامه ریزی راهبردی فرهنگی بر ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانها در حکومت های اسلامی نظیر ایران و مقایسه آن از 2 دیدگاه یعنی (جمعیت آماری) مدیران فرهنگی و اساتید دانشگاهی پرداختیم . در عین حال به بررسی موضوعاتی مثل برنامه ریزی راهبردی ، مدیریت استراتژیک ، محدوده های فرهنگی و برنامه ریزی راهبردی فرهنگی در کنار یک روش مذهبی پرداختیم .

در مرحله بعد به اجرای تست های آماری و تحلیل فرضیات مربوط به دیدگاههای 2 گروه شرکت کننده پرداختیم . لذا دو فرضیه کلیدی را ارائه نمودیم ؛

1-    از دیدگاه مدیران فرهنگی ، رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهای مذهبی وجود دارد .

2-    از دیدگاه اساتیددانشگاهی رابطه معناداری میان فرهنگ مذهبی و ارتقای بهره وری ، توسعه و تکامل سازمانهای مذهبی وجود دارد .

نتایج بدست آمده ازتحلیل فرضیات ، نشان می دهد که فرهنگ مذهبی رابطه معناداری با ارتقای بهره وری سازمانی دارد . همچنین تأثیر مثبت فرهنگ مذهبی بر بهره وری سازمانی ، توسعه و تکامل به طور تکامل اثبات گردید .

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی