جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام JIT

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۰۸:۴۴ ق.ظ

مقدمه

فرآیند جهانی شدن رقابتهای فشرده باعث شده که بازار ها  شرکت ها را مجبور کنند تا  روشهای  مورد استفاده در تجارت خود را  دوباره بررسی کنند. علی رغم وجود منابع اقتصادی  و طبیعی، سازندگان آمریکایی با رشد کاهش  عملکرد تجاری و استفاده از منابع خارجی در کشمکش هستند. با توجه به منابع طبیعی موجود کم، رقبای  بازار ها به خصوص در PR به استاده از عملکردهای  تولیدی در ساختارهای JIT ترغیب شده اند و خواستار  استفاده از فرآیندCPT(تداوم ارتقأ فرآیند) می باشند. JIT یک فلسفه تولیدی است که بر دسترسی  به ساختارهای خاص از طریق پیشرفت متداوم و  از بین بردن نقصها تأکید کرده است. بعضی از مزایای مفهومی عبارتند از محصولات با کیفیت بالاتر، سطح پائین موجودی انبار، افزایش و ارتقأ ظرفیتهای زمانی، و کاهش زمان پاسخ مشتریان. در آمریکا ،JIT برای محاسبه و تاثیر آنها  مهم و قابل تحسین است. در این حالت برای میزان انطباق نسبی استفاده می وشد. این تحقیق دو موضوع را بیان می کند. اول مزایای حاصل از تحقیق JIT را بررسی می کند. دوم  وابستگی این مزایا را با توجه به سطح تحویل در ساختارهای خاص انطباقی JIT را بررسی می کند. این مقالات در مشارکت با مقالات JIT به منظور ارائه فهم بهتر در مورد اینکه چطور شرکت ها باید انطباق JIT را به صورتی که  سودمند باشد بررسی کند پیشرفت نتایج از سطوح سیاه اموال کاهش یافته در چندین تحقیق JIT بیان شده اند هر چند محدودیت شواهد تجربی موجود باعث می شود که دیگر مزایای حاصل از  ارزیابی در JIT را بررسی کنیم. بیشتر شواهد موجود در مورد تحقیق شرکت های  خصوصی و یا محاسبات آماری توصیقی نمونه ای کوچک مطرح شده این تحقیق بر واکنش حاصل در ۹۵ شرکته تولیدی متمرکز شده که به صورت رسمی با JIT منطبق شده اند. سطح تحقق JIT از طریق واکنش های ( جواب ها) به سوالات مقیاس های L محاسبه شده و در سطوح بالا و پایین مشارکت داشته اند. یکی از راه های  تجزیه و تحلیل و ارزیابی به منظور ایجاد اطمینان در مورد این مسئله بیان شده که آیا اختلافاتی  در مزایایJIT بین انطباق کنندگان کم و زیاد مطرح شده یا نه؟

بررسیJIT  یک فلسفه

JIT یک فلسفه تولیدی که توسط ژاپنی ها توسعه یافته و بیانگر ساختار زیبا شناختی (هنری) ایده آل و ماهیت آسان سازی در قابلیت محصول می باشد همچنین دقیقاً تعریف JIT بصورت متداوم مطرح شده و محصول JIT به یک سیستم تولیدی اشاره دارد که برای رسیدن به ارتقاعاتی و متداوم در قابلیت تولید و کاهش ساختارهای نا مناسب اشاره دارد. تعاریف سپخاص تر توسط کالواسینا بیان شده. JIT سیستم کنترل تولیدی است که خواستار به حداقل رساندن مواد خام و VIP سیاهه اموال کنترل کاهش ها و تثبیت تولید، تداوم فرآیند تولید و ایجاد نیروهای کاری چند مهارتی و ساختارهای انعطاف پذیر می باشد طبق شان برگر JIT از قرن گذشته یکی از مهمترین ابتکارات مدیریتی با قابلیت تولیدی می باشد. گلیک من، اینطور  عنوان کرد JIT به دوره خود  رسیده است و به عنوان یک فلسفه مدیریت قانونی مطرح شده است. لغت JIT تکامل خود را از تکنیک تولیدی به یک فلسفه گسترده تر ارتقاء یافته تکمیل کرده که می تواند به سازندگان USA کمک بکند و مزایای رقابتی در بازارهای جهانی ارائه داد.

ویژگی های  JIT

به بهینه  سازی ساختارهای  کوتا ه مدت تا بلند مدت شبکه توزیع و تولید کامل محصولات اشاره کرده است. تحقیق موفقیت آمیز JIT باید دو موضوع اصلی را بیان کند. افزایش کیفیت و کنترل زمان تولید  و تحویل محصول  با  تمرکز  بر کیفیت شرکت های نزاع کمتر  و عملکرد مجددی  و رابطه موثرترین در بین بخش او کارمندان خود را تجزیه خواهد کرد به  طور تحویل بلند مدت با عرضه کنندگان کمتر باید منجر به بازرسی کمتر شود. تحقق این قبیل نتایج خواستار ایجاد جریان ها به میزان کمتر و ثبات جدول برنامه  ریزی و کیفیت محصول و کاهش زمان تولید و محافظت از عملکردها و موثر بودن فرآیند کاری می باشد.

مزایای اجزای JIT

تا سال ۱۹۸۲ فقط ۳ کتاب منتشر یافته به زبان انگلیسی در مورد JIT در دسترس بودند. به تدریج افزایش علاقه در JIT  منجر به افزاش مقالات شده است. حوزه ای مورد مطالعه شرکت هایی که با انطباق JIT موفق بوده اند منجر به انطباق  تحقیقات بیشتری شده اند. بیشتر تحقیقات موجود مزایای حاصل از انطباق JIT را که فقط بیانگر محاسبات توصیفی بوده اند را مورد ارزیابی قرار داده اند. اندازه نمونه هابه صورت کلی کوچک بود و این شبیه به خاطر مشکل در تعاریف موثر JIT شرکت ها و جمع آمدی پاسخ ای  مربوط بوده است. یکی از موثرترین مزایای حاصل از انطباق JIT که در تحقیقات تجربی کسب شده کاهش سطح سیاهه اموال و یا افزایش سطح سیاهه اموال بوده است. بعضی از تحقیقات رابطه بین عملکرد JIT و عملکرد شرکت را  مورد بررسی قرار داده اند که با توجه به محاسبه قابل تولید زمان مورد نیاز و  کیفیت روابط بازرسی را پیدا کرده اند.

ناکامورا ارتقا در چندین عملکرد تولیدی محاسبه شده با توجه به انطباق JIT را گزارش داده است. در مقایسه تحقیق JIT و ساختارهای غیر JIT شرکت های الکترونیکی کانادا بروکس و فادر  اینطور  یافتند که شرکتهای JIT از نظر هزینه مناسب تر بوده اند شماری از تحقیقات تاثیر تحقیق JIT بر محاسبات عملکرد مالی قبلی  را بررسی کرده اند و نتایج قابل ملاحظه ای ارائه داده اند. اگر چه کاهش سیاهه اموال ممکن است هدف اصلی  تحقیق JIT نباشد اما یک نتیجه طبیعی است. همانطور که با تحقیق قبلی( فشار Push) عنوان شده ـJIT سیاهه اموال را از طریق تولید با توجه سفارشات مطرح شده استخراج می کند باانجام فرآیندها سیاهه اموال به حداقل می رسد و تولید می تواند سریعتر به خطا ها و تغییرات موجود در تقاضا پاسخ دهد. زمان نهایی از طول  فعالیت های MVA از قبیل صبر کردن، حرکت زمان بررسی که می تواند تا ۹۵% هزینه محصولات را تشکیل دهد کاهش می یابد.

میزان تحقق JIT

تحقق JIT از طریق شرکت های آمریکایی به نسبت آرام و در حالتی خاص مطرح شده که علی رغم رشد آگاهی از مزایای عنوان شده آن بیان می شود. یکی از دلایل مربوط به سی میلی شرکت ها برای انطباق JIT مقاومت آن در مقابل تغییر است. کاهش تحقیق با توجه به تعداد فاکتورهای دیگر از قبیل فهمیدن روش های JIT و ناهماهنگ بودن محیط کار و  عدم وجود عرضه کنندگان پشتیبان و نامناسب بودن محاسبات عملکردی و سیستم های متحرک مطرح شده است. شواهد همچنین اینطور عنوان می کند که JIT ممکن است برای تمام  شرکت ها مناسب نباش و نمی تواند  برای آنها  موفقیت آمیز باشد. تحقیقات اینطور عنوان کرده اند که هر یک از شرکت ها تحقیق jitرا در مجموع عملکردهای JIT خود بیان می کنند و سعی می کنند تا فعالیت های NVA را کاهش دهد. برگترین مزایا از طریق انطباق شرکت ها با JIT حاصل می شود و ممکن است بخاطر مزایای مشترک حاصل از تکنولوژی های اجرایی JIT به عنوان یک سیستم حاصل شود. یک تحقیق تحقیقی مرحله به  مرحله منجر به  ترکیب نتایج شده و اغلب باعث  ایجاد بر آورد منفی از پتانسیل JIT می وشد.

تحقیق پیشنهادی

JIT یک ساختار افسانه ای اما رابطه است اما روش  اجرا با  ارجحیت بیشتر بر زمن نیبت به چیزی که قبلاً تجربه کرده ایم مطرح شده لبک برن عنوان کرد که  زمان در مقایسه با ساختارهای  تولیدی با JIT مطرح شده. بومن عنوان کرد که JIT یک برنامه کاهش زمان است نه برنامه ای برای کاهش سیاهه اموال. فلاین کاهش در زمان کلی به عنوان ساختاری برای محاسبه موثر بودن JIT استفاده کرده. همچنین عنوا ن کردند که ساختارهای خاص تولید JIT میتواند زمان پاسخ مشتری را افزایش دهد. کوتاه بودن زمان تولید می تواند زمان مورد نیاز برای تغییر مکانیزم ها به منظور کار در بخش های مختلف را کاهش دهد و همچنین باعث کوچکتر شدن اندازۀ می شود. با کاهش اندازه ها سطح انبار (موجودی) کاهش می یابد و قابلیت انطباق محصولات افزایش می یابد و رسیدن به کیفیت بهتر  حاصل می شود. کاهش سریع تر مسائل منجر به کیفیت بهتر و در نتیجه کشمکش کمتر و بازیافت کار می شود. JIT کارمندان را با استفاده از آنها در فرآیند تصمیم گیری فعال می سازد و مهارت های کاری آنها را گسترش می دهد. باید کارگران آموزش ببینند که انعطاف پذیر می باشند و برای فرآیندهای تصمیم گیری در مورد تولید روز به روز به آنها  قدرت داده شود. آموزش مقطعی کارگران نیز برای موفقیت JITبه نظر مهم است. کارکردن به صورت موثر در گروه نیز برای حل مسائل در محیط JIT نیز مهم است. کارگروهی و اهمیت آن را برای تحققJIT بیان کرده اند نظر عمومی  ان است که عملکردهای حسابرسی باید در محیط JIT کارآیی بیشتری داشته باشند. هر چند مطالعات مربوط به بررسی تغییرات واقعی در عملکردهای حسابرسی با انطباق  JIT بیانگر نتایج ترکیبی است. مدیران به تحقیق JIT تمایلی ندارند، اگر آنها متقاعد شوند که JIT تمام عملکرد شرکت را اصلاح می کند. در نتیجه سرمایه گذاری و ارزیابی شرکت در عملکرد ها باید در محاسبات سود آوری ساختارهای منعکس شود. بیشتر تحقیقات توسعه یافته و پیشرفته اینطور عنوان کرده که JIT منجر به ارتقأ سود آوری می باشد، از آزمایشات این قبیل روابط را به صورت تجربی بررسی کرده اند. مهرا و اینمن اینطور عنوان کردند که تحقیقات آنها در ابتدا مستقیماً با JIT و ارتقأ ساختارهای نمایی مرتبط بوده است. تحقیقات تجربی بعدی توسط بالاکرسیمن هیچ نوع اختلافی در ROA بین شرکتهای که حاوی JIT و عدم JIT هستند عنوان نکرده اند تا زمانی که شرکت ها با حداقل و حداکثر تراکم مشتریان و ساختارهای مختلف هزینه با هم به صورت گروهی ترکیب شدند. دیگر تحقیقات تجربی بیانگر رابطه بارز بین تحقیق JIT و قابلیت سودهی شرکت ها است. شواهد و تحقیقات فراوانی برای بررسی کاهش موجودی با توجه به انطباق JIT بیان شده است. در اگ و جرماین به صورت بسیار گسترده رابطه بین JIT سطح موجودی را بررسی کردهاند و یک همبستگی بارز در بسیاری از ساختارهای سازماندهی شده بین سطح تحقیق JIT و کل موجودی یافتند زابطه های خاص مواد خام که در حال اجرا است و موجودی کالاهای تمام شده با توجه به JIT نیز موزد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. همانطور که ذکر شده، چندین تحقیق جنبه های مختلفی که چه چیزی JIT را تشکیل داده و  چه مزایای باید از تحقیق آنها بدست بیاند را مورد ارزیابی قرار داده است. با بهینه سازی محاسبات به صورتت گسترده، این  تحقیق تحقیقات اولیه JIT را از طریق بررسی مزایای حاصل از انطباق عملکردهای خاص JIT توسعه داده است. عملکردها و تحقیقات موضوعات مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرکت هایی که بالاترین سطح اجبار در انطباق با یاختارهای کامل و همه جانبه عملکردJIT را دارند، بیشترین مزیت را از ارتقاء کیفی و واکنش به موقع ،انعطاف پذیری کارمندان سهولت محاسبات، عملکردهای تجاری و کاهش موجودی نسبت به شرکتها با حداقل سطح اجبار ، حداقل عملکرد JIT به خود اختصاص داده اند.

محاسبه در تحقق JIT

محاسبه سطوح تحقق JIT و مزایای حاصل خود بررسی مجموعه ای از فرآیندهای تولیدی JIT است این قبیل محاسبات از تحقیقات قبلی گذشته شده اند.  ساختار JIT در بررسی مقالات راج و وایت توصیف شده است و در تحقیقات تجربی  توسط وایت عنوان  یک سری سوال ۱۱ نکته ای در بررسی ساختارها و محاسبه شرکتهایی که با JIT منطبق شده اند بیان شده است، این قبیل فرآیند ها بر مطالبی از قبیل زیر متمرکز  کرده اند.  شرکت ، تکنولوژی  گروه کاهش  زمان تولید، کل  ساختارهای قبیل تولید، استفاده از کارمندان چند کاره، انسجام ظرفیت کاری، خرید JIT، کل کنترل کیفی و کیفیت چرخۀ هر یک  از عملکردهای  JIT از طریق یک سوال در ساختارهای  موجود محاسبه شده است. چندین محاسبه برای  هر یک از  ویژگیهای  JIT همانطور که در تحقیقات دیگر بیان شده  محاسبه شده است که مفید بوده است هرچند مزایای حاصل از  توسعه پرسشنامۀ به نظر می سد کمتر از ساختارهایی است که از یک فرآیند با واکنش  بیشتر رسیده است. یکی از تعاریف واضح در مورد ساختار JIT با توجه به ارائه فهم بهتر از ۱۱ عبارت JIT در این  ساختار عنوان شده که مشابه به تحقیق وایت است.

فاکتورها برای محاسبات JIT

  با استفاده از ساختارهای موجود و روش های محاسبه آن موضوع یک تجزیه و تحلیل فاکتوری و  توصیفی است. ۳ ساختار JIT ،   از این تجزیه و تحلیل استخراج شده است که بیانگر۶۴% کل و اریانس را دارا است. تمام ۱۱ ساختار  و ظرفیت در یک ساختار ۳ تایی بر جزء چرخه کیفی دسته بندی شده اند که این ساختار از آزمایشات حذف شده است. اولین فاکتور ساختار و ترکیبات تولیدی بوده که بیانگر توصیف توسعه شرکت هایی است که از سیگنالوژیهای تولیدی تحقق یافته و تجربه آنان استفاده کرده اند.

همچنین از ظرفیت کاری منسجم کارمندان چندکاره استفاده کرده اند در مجموع این قبیل تفکیک ها بیانگر ساختارهایی در مورد سیستم تولید ی آنان است و به صورت خاص و  مجزا از اینم قبیل عملکرد ممکن است از طریق هر شرکت تولیدی با  تفکیک بالا منطبق شود دومین فاکتورJIT کیفیت  ساختارهای است که بیانگر محاسبه توسعه  شرکت هایی است که از این  روش   تحقق یافته است برای ارتقاء کیفیت محصول فرایند استفاده کرده است. کنترل کیفی کلی TQM از طریق اهداف مشابه ارتقاء خود به هم متحد می شوداگر چه TQM می تواند بدون تحققJIT منطقل شود این طور هنوان شده است که سیستم تولیدی JIT می تواند بدون مشارکت ساختارهای TQM موفق شود مدیریت کیفیت مناسب کالا به ساختارهای مربوط به JIT اشاره دارد و بیانگر ساختار کلید ارزیابی  است. شومین فاکتور ان به عنوان یک عملکرد منسجم JIT مطرح می شود که بیانر توسعه و پیشرفتی است که در آن شرکت ها فرلیندJIT تحقق یافته ای دارند علی رغم دیگر فاکتور های JIT این قبیل عملکردهای بیشتر با ساختارهای تخصص یافته JIT مرتبط هستند  و بدین ترتیب که شرکتهایی از این قبیل عملکردها را منطبق کرده اند بیشتر خودشان را به عنوان یک مشترک با مشارکت کامل با JIT در نظر می گیرند. فاکتورهای تجزیه و تحلیل یکی از قدرتمندترین روش های معتبر ساختن ساختارها است باعث می شود که  تمام  محاسبات را بررسی کنیم. را ه حل ها و فاکتورهای مربوط برای تعریف این ساختار ۱۲% معتبر ساختار فرآیند های تبعیت می کنند.  تغییر ساختارها معتبر شده از طریق هر یک از فاکتورها صورت می گیرد. بیانگر چندین سوال در ۵% می باشد.

بعلاوه ساختارهای معتبر شده نیز حمایت می شود. هیچ یک از سوالات مطرح شده در مورد این فاکتو رو تجزیه و تحلیل این ساختارها به ۴% بیشتر از یک فاکتور نمی رسد. به منظور بیشتر این قبیل ساختارهای حاصل از محاسبات،  ساختارهای فاکتورهای مربوط به صورت مقطعی معتبر بوده اند و با استفاده از کل نمونه  بیان شده است. عملکردهای مشابهی در اعتبار مقطعی کل نمونه با توجه به کل الگوهای اولیه صورت گرفته است. شرکت ها در نتایج بازرسی خود این ساختارهای تحقق یافته JIT دانسته و چه نداشته اند، فرایند ها را گزارش داده اند- گابتارسومر این طور عنوان کرده اند که رابطه  سیاره بین دو محاسبه مختلف با توجه به ساختارهای مشابه مطرح شده است.

 که می تواند به مقدار ارائه شواهد در مورد اعتبار فرآیندها  استفاده شود. یک ماتریس همبستگی بیان گر همبسنگی بارز بین تمام ساختارهای JIT استفاده شده است در این تحقیق بوده  و با واکنش JIT و غیر JIT بیشتر نشان داده است. بعلاوه آزمایش Anovo میانگین ساختارها ی خود شناسایی JIT شرکت های فاقد JIT و  فاقد آنJIT سه شرکت JIT مورد ارزیابی قرار داد و محاسبه JIT بیانگر مجموعه ای کامل از ساختارهای JIT بوده اند که به صورت میانگین سه فاکتور خاص JIT  را  درخود داشته است. تمام این قبیل ساختارها JIT بیانگر میانگین اختلاف بالا بین شرکت های JIT و عدم آن بوده است آلفا کروبناج به عنوان ضریب واقعیت پذیری زمایش همبستگی داخلی ساختارهای معتبر شده از طریق تجزیه و تحلیل فاکتوری مورد ارزیابی قرار گرفت. ضرایب آلفا برای Jitqlty , jitmsnuf به ترتیب ۶۸۴ و ۹۴۶ بوده است.

ضریب  برای Jitvniqve تا ۶۸۴% نیز کاهش می یابد. آلفا کوربناج با توجه به  واقعیت پذیری برای ترکیب محاسبات JIT محاسبات ترکیب شده۸۶۴% است. طبق اظهاراتآلفا ۵۰-۶۰% برای تحقیقات آزمایشی می باشد اظهارات کلی این قبیل آزمایش ها از میزان اعتبار محاسبات مربوط به ساختارها که در این  تحقیق استفاده شده حمایت می کند.

نتایج تحقیق و بررسیها

پاسخ دهندگانی که عنوان کردند که آنها  به صورت  دریت با JIT منطبق  شده اند  خواسته شد تا افزایش تغییرات  اجرایی که  بعد از انطباق با JIT در این  را  مشاده کرده ند  را گزارش دهند: کیفیت، تولید به موقع، پیشرفت کارمندان،  حسابرسی، قابلیت سود دهی  شرکت ، و کاهش موجودی آنها برای سطح تغییرات ۵ انتخاب را مطرح کرده اند را افزایش باند ، افزایش متعادل، تغییر کم  یا عدم  تغییر  ،و  کاهش  ساختار  و اعتدالی  و یا کاهش باند.  شمار جوابها  که به هر یک از  ساختارها برای هر سطح تغییر مطرح شد در جدول ۳ نشان داده شده است و به صورت تقریبی ۲۸%  واکنشها از شرکتهایی بوده که افزایش  و پیشرفت بارزی در عملکرد خود از زمان  تحققJIT داشته اند. بیشتر۶۱% پاسخها مثبت بودند، در حالی که فقط ۵% پاسخها با توجه به تغییرات  انطباق  بند از JIT منفی بوده است. زمانی که فقط تاثیر آن  بر موجودی  ارزیابی می وشد، تقریباً بیشتر از ۴/۳ پاسخ دهندگان  کاهش  در کل  موجودی را عنوان  کرده اند.

مزایای کیفی

تجزیه و تحلیل ANEVA بیانگر  سطح و نوع عملکرد JIT در مکانی است که بر کیفیت شرکت تآثیر می گذارد. ضایعات و عملکرد موجود بیانگر اختلاف بارز بین تحقق قویو ضعیف برای J… , JIT <JIT می باشد.

این قبیل  اختلافات  از یافته های  اولیه تحقیقات محاسبه شده  حمایت می کند. در دنیای  قابل قبولی JIT ، تحقیقات و بررسی ساختار ها لازم نیست. یزرا کیفیت باید ساختار پشتیبانی  باشد که کاهش  نمی یابد. بازرسی در طول  فرآیند تولید اینطور عنوان شده که کمتر از کیفیت ساختار ها مورد  انتظار است.  حتی اگر  کاهش  در میزان  بررسیهای  یکی از  کمترین  پاسخ  مثبت  در این تحقیق را به خود اختصاص داده باشد، اختلافات  باندی مبین آداپتورهای قوی و ضعیف برای فاکتور هایJito , Jitco مطرح شده است. این قبیل نتایج بیانگر شواهدی است که به عنوان یکی از ساختارهای مهم و جدّی مطرح شده و برای عملکردهاس کیفی وJIT مطرح شده و مدیران به منظور کاهش میزان تحقیقات و بررسیها مطمئن تر هستند.

مزایای مبتین بر زمان: یکی از دلایل اصلی برای تحقیقJIT کاهش فعالیتها NVA است که در طول طمان افزایش می یابد با زمان مصرف فعالیتهای NVA در این تحقیق زمان مربوطه را بررسی کرد. زمان حرکت و توقف دستگاه  را نیز مورد ارزیابی قرار داده است. به علاوه، اندازه کم ساختار ۲ در کاهش این قبیل فعالیتها نیز دخالت داشته اند، و در نتیجه باعث افزایش زمان شدهاست. نتایج مطرح شده در این تحقیق بیانگر این مطلب  هستند که JIT می تواند یک وسیله تولیدی موثر و مناسب از نشر زمانی برای شرکتهایی باشد که مجموعه ای کامل از عملکردهای JIT را انجام می دهند.

۵ تا از ۶ محاسبات زمانی بیانگر  کاهش بیشتر درفعالیتهای NVA برای آداپتورهای قوی JIT باشند که از مجموعۀ عملکردهای JIT استفاده کرده اند. با استدلال می توان نشان داد و یکی از بی ارزش ترین فرایندها و عملکردهای تولیدی، زمان انتظار است. کاهش زمان صف ایستادن بیانگر  مزّیتی است که از طریق پاسخدهندگان به تدریج گزارش شده است. در طول زمان حرکت، این قبیل محاسبات بیانگر بیشترین اختلاف در محاسبات صورت گرفته بر پایه زمین اختلاف بین ارزیابیها و سرمایه گذاری جزئی و  کلاً در JIT نیز ذکر شده است. هر چند کاهش زمان عملکرد ( توقف ماشین) بیانگر حداقل میانگین قابلیت تولید و تغییر این مقدار در سرتاسر عملردها است، و ایتطور تصور شد که JIT زمان عملکرد ماشین را کاهش می دهد اما پیشرفتهای بیشتر نیز امکان پذیر است با کاهش اندازه ساختارها با توجه به تحققJIT به عنوان یک ساختار انتگرال  در نظر گرفته  شده است.

در این تحقیق، اختلاف باند در تغییر اندازۀ ساختارها بیین آنهایی که با درجات مختلف JIT  موافق هستند مطرح شده است. هدف نهایی کاهش فعالیتهای NVA این اسن که در طول کاهش زمان کلّی بتوانیم مزایای رقابتی ارجاع دهیم. چندین تحقیق اینطور  یافته است که  افزایش طول زمان یکی از مزایای اصلی انطباق با JIT بوده است. نتایج موجود در این تحقیق اینطور نشان داده است که افرادی که انطباق یافته هستند بیانگر تحقق کامل عملکردهای JIT هستند و در این حالت زمان مصرفی را به صورت باند کاهش داده اند.

اختلاف در ویژگیهای شرکت

جدول ۶ بیانگر تجزیه و تحلیل ANOV باند در میانگین اختلاف فاکتورهای JIT برای ساختارها و ویژگیهای مختلف شرکتهای واکنش دهنده است. نتایج  بیانگر حداقل اختلافات در ویژگیهای مربوط به شرکتهایی است که به صورت قوی و ضعیف با JIT منطبق شده اند. فقط شرکتها به عنوان محاسبه فروش خالص مطرح شده که بیانگر  اختلافات باندی است.

شرکتهای  واکنش دهنده که از تحقق کامل JIT برخوردار هستند، نسبت به آن دسته از شرکتها که در JIT منابع کمتری دارند. بیشتر و برگتر  هستند یک شرکت  بزرگ برای بررسی نتایج JIT و ارائه تغییرات لازم برای انطباق خود منابع بیشتری دارد. رابطه قوی بین تحقق JIT و اندازه شرکت در تحقیقات اولیه  عنوان شده است.۲ محاسبه دیگر بیانگر ساختارهای  جزئی در میانگین اختلاف آداپتور های قوی و ضعیف JIT است. همانطور که انتظار می رود،  و بیشترین سطح بیانگر سطح انطباق است. همچنین شرکتهایی که خودشان را متقاعد کرده اند که خلّاق تر باشد، برای عملکردهای JIT بیشتر راغب بودند. همچنین ۹۰% شرکتهای JIT اینطور عنوان کرده ند که از فرآیندهای تولیدی قابل تکرار استفاده کرده اند به منظور رشد مثلی فروشندگی باشد و در این حالت  اختلاف باندی پیش بیشترین و کمترین انطباق دهندگان وجود ندارد.

نتایج

مدیرانی که بیشترسود را کسب کرده اند از انطباق  دهندگان اصلی با توجه به  تکمیل عملکردهای JIT و خریدJIT بوده اند. ۱۴ تا از۱۶ مزیت محاسبه شده  برای ترکیب محاسبات JIT ، بیانگر  میانگین اختلاف باند بین آداپتورهای قوی و ضعیف JIT بوده است. این قبیل نتایج بیانگر شواهد و مدارکی است که کاملتر هستند و بیانگر انطباق JIT می باشند، بیشترین ساختاری آنها برگشت داده میشود. هر دو آداپتورهای قوی و ضعیف از مزایای مشابهی برخوردار هستند اما زمانی که تمرکز آنها محدود به عملکردهای تولیدی  JIT ایجاد عملکردهای کیفی باشد- عملکردهای مجزای مرتبط باJitqlty , JItmanv از نظر کاربردی کلی تر هستند و می تواند از طریق شرکتهای تولیدی پیشرفته و شرکتهایی که  بر کیفیت تمرکز  کرده اند منطبق شوند، در این حالت آنها به صورت رسمی JIT را بررسی می کنند.  بدین ترتیب، اختلافات در مزایای حاصل از  انواع سطوح تحقق یافته در این حوزه ها ممکن ایت محدود باشد-JITVNIQVE تنها فاکتور خاص JIT است که بیانگر  بیشترین اختلاف باند بین میانگین بیشترین و کمترین مصرف کننده  می باشد در این حالت باعث می شود که تحقق کاملترJIT مجحز به کسب مزایای بیشتر می شود.

عملکردهای JIT منجر به کسب  مزایای بیشتر می شود.

عملکردهای JIT باید در شرکتهایی یافت شود که با فلسفه JIT به صورت  کامل  سر و کار دارند و در  فاکتور JIT مطرح شده اند. رقابتهای  بین المللی به منظور  تشویق شرکتها برای کسب سهم  بیشتر بازارهای  جهانی  همچنان ادامه  دارد.  نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که تحقق JIT باعث افزایش عملکردهای رقابتی از طریق کاهش سطوح لیست موجودی و کاهش هزینه های کیفی و زمان  مصرفی شد. شواهد از مفاهیم JIT به صورت یک استراتژی کامل و  تولیدی حمایت می کردند و در این  حالت  می توانست مزایای قابل رقابت و مناسبی را ارائه دهند، محدودیتهای  تحقیقاتی: محدودیتهای خاص  تحقیقاتی  باید قابلیت اجرا و یافته های تحقیق  را کاهش می دهند. یکی از فرضیات لازم  در این  مجموعه اطلاعاتی  این است که پاسخ دهندگان به صورت  بار وآگاهی کامل سوالات را به  درستی و با دقت پاسخ می دادند. اگر چه ۱۱ ساختار JIT از طریق تحقیق و مقالات JIT حمایت شده اند،  توضیح معانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است و این قبیل  محاسبات برای عملکردهای JIT نیاید،  عملکردهای شرکت را محدود کند و یا در خود حفظ کنند ارزیابی عملکردهای محاسبه شده بر پایه هوشمندی  و ادرات مدیریتی مطرح می شود. این قبیل  نوازاشات شخصی ممکن است در جوابها ساختارهای اصلی ایجاد کند که با توجه به  تمایل طبیعی مدیران به واکنش های قابل قبولی در مورد نگرانی آنها  در مورد  شرکتهای آنها مطرح می شود. سرانجام، فرآیند انتخاب نمونۀ به صورت کاملاً تصادفی نبوده اند. به منظور  محاسبه تعداد  مناسب واکنش ها( پاسخها) از عملکردهای JIT شرکت، بخشی از نمونه ها از رکتهایی خاص انتخاب شده که  در مقاله به عنوان شرکت JIT معرفی شدند. این نوع  محدودیت منجر به  ایاد پاسخ می شود و باعث می وشد که دیگر  شرکت های تولیدی آمریکا که  با JIT منطبق شده اند بدون نشان دادن  این ساختارهای مورد ارزیابی قرار بگیرند.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی